© travelwitness - Fotolia | Arc de Triomphe, Paris

Սովորեք այբուբենը Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Սովորեք օտար այբուբեններ առցանց: Առկա է ավելի քան 40 այբուբեն:

Այբուբենները շատ կարևոր են սովորելու համար, եթե ցանկանում եք կարդալ և գրել այն լեզվով, որը սովորում եք: Նրանք օգտակար տեղեկատվություն են տրամադրում լեզուների տառերի հնչյունների մասին և օգնում են ձեզ ավելի բնական հնչել, երբ խոսում եք: Ոլորեք ներքև և ընտրեք ավելի քան 40 այբուբեններից, որպեսզի սկսեք սովորել հիմա:

hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
a - /ɑ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
bé - /be/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
cé - /se/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
dé - /de/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
e - /ə/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
effe - /ɛf/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
gé - /ʒe/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ache - /aʃ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
i - /i/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ji - /ʒi/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ka - /kɑ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
elle - /ɛl/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
emme - /ɛm/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
enne - /ɛn/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
o - /o/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
pé - /pe/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
qu - /ky/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
erre - /ɛʁ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
esse - /ɛs/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
té - /te/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
u - /y/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
vé - /ve/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
double vé - /dubləve/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ixe - /iks/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
i grec - /iɡʁɛk/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
zède - /zɛd/