© Emicristea | Dreamstime.com

Սովորեք այբուբենը Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Սովորեք օտար այբուբեններ առցանց: Առկա է ավելի քան 40 այբուբեն:

Այբուբենները շատ կարևոր են սովորելու համար, եթե ցանկանում եք կարդալ և գրել այն լեզվով, որը սովորում եք: Նրանք օգտակար տեղեկատվություն են տրամադրում լեզուների տառերի հնչյունների մասին և օգնում են ձեզ ավելի բնական հնչել, երբ խոսում եք: Ոլորեք ներքև և ընտրեք ավելի քան 40 այբուբեններից, որպեսզի սկսեք սովորել հիմա:

hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
á - /a/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
bê - /be/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
cê - /se/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
dê - /de/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
é - /ɛ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
éfe - /ˈɛfɨ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
gê, guê - /ʒe/, /ɡe/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
agá - /ɐˈɣa/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
i - /i/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
jota - /ˈʒɔtɐ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
capa - /ˈkapɐ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
éle - /ˈɛlɨ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
éme - /ˈɛmɨ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
éne - /ˈɛnɨ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ó - /ɔ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
pê - /pe/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
quê - /ke/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
érre, rê - /ˈɛʁɨ/, /ˈʁe/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ésse - /ˈɛsɨ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
tê - /te/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
u - /u/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
vê - /ve/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
dâblio, duplo vê - /ˈdɐβlju/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
chis - /ʃiʃ ~ ʃis/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ípsilon, i grego - /ˈipsɨlɔn/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
zê - /ze/