© viperagp - Fotolia | Easter sweet brioche, red eggs and liquid dye

Սովորեք այբուբենը Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Սովորեք օտար այբուբեններ առցանց: Առկա է ավելի քան 40 այբուբեն:

Այբուբենները շատ կարևոր են սովորելու համար, եթե ցանկանում եք կարդալ և գրել այն լեզվով, որը սովորում եք: Նրանք օգտակար տեղեկատվություն են տրամադրում լեզուների տառերի հնչյունների մասին և օգնում են ձեզ ավելի բնական հնչել, երբ խոսում եք: Ոլորեք ներքև և ընտրեք ավելի քան 40 այբուբեններից, որպեսզի սկսեք սովորել հիմա:

hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
a - Ana
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ă
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
î / î din a
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
be / bî - Barbu
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ce / cî - Constantin
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
de / dî - Dumitru
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
e - Elena
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ef / fe / fî - Florea
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ge / ghe / gî - Gheorghe
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
haș / ha / hî - Haralambie
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
i - Ion
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
î / î din i
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
je / jî - Jiu
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ca / capa - Kilogram
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
el / le / lî - Lazăr
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
em / me / mî - Maria
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
en / ne / nî - Nicolae
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
o - Olga
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
pe / pî - Petre
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
kü / chiu
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
er / re / rî - Radu
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
es / se / sî - Sandu
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
șe / șî
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
te / tî - Tudor
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
țe / țî
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
u - Udrea
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ve / vî - Vasile
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
dublu ve / dublu vî - dublu V
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ics - Xenia
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
igrec / i grec
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ze / zet / zed / zî - zahăr