© Mikdam | Dreamstime.com

Սովորեք այբուբենը Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Սովորեք օտար այբուբեններ առցանց: Առկա է ավելի քան 40 այբուբեն:

Այբուբենները շատ կարևոր են սովորելու համար, եթե ցանկանում եք կարդալ և գրել այն լեզվով, որը սովորում եք: Նրանք օգտակար տեղեկատվություն են տրամադրում լեզուների տառերի հնչյունների մասին և օգնում են ձեզ ավելի բնական հնչել, երբ խոսում եք: Ոլորեք ներքև և ընտրեք ավելի քան 40 այբուբեններից, որպեսզի սկսեք սովորել հիմա:

hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
Adam
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
Bertil
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
Caesar
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
David
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
Erik
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
Filip
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
Gustav
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
Helge
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
Ivar
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
Johan, Juliet
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
Kalle
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
Ludvig
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
Martin
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
Niklas
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
Olof
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
Petter
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
Qvintus
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
Rudolf
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
Sigurd, Sierra
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
Tore
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
Urban
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
Viktor
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
Wilhelm
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
Xerxes
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
Yngve
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
Zäta
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
Åke
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
Ärlig
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
Östen