© sommai - Fotolia | Delicious Thai panang curry

Սովորեք այբուբենը Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Սովորեք օտար այբուբեններ առցանց: Առկա է ավելի քան 40 այբուբեն:

Այբուբենները շատ կարևոր են սովորելու համար, եթե ցանկանում եք կարդալ և գրել այն լեզվով, որը սովորում եք: Նրանք օգտակար տեղեկատվություն են տրամադրում լեզուների տառերի հնչյունների մասին և օգնում են ձեզ ավելի բնական հնչել, երբ խոսում եք: Ոլորեք ներքև և ընտրեք ավելի քան 40 այբուբեններից, որպեսզի սկսեք սովորել հիմա:

hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ก ไก่ - ko kai - [k],[k̚]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ข ไข่ - kho khai - [kʰ],[k̚]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ฃ ขวด - kho khuat - [kʰ],[k̚]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ค ควาย - kho khwai - [kʰ],[k̚]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ฅ คน - kho khon - [kʰ],[k̚]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ฆ ระฆัง - kho ra-khang - [kʰ],[k̚]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ง งู - ngo ngu - [ŋ],[ŋ]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
จ จาน - cho chan - [tɕ],[t̚]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ฉ ฉิ่ง - cho ching - [tɕʰ]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ช ช้าง - cho chang - [tɕʰ],[t̚]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ซ โซ่ - so so - [s],[t̚]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ฌ เฌอ - cho choe - [tɕʰ]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ญ หญิง - yo ying - [j],[n]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ฎ ชฎา - do cha-da - [d],[t̚]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ฏ ปฏัก - to pa-tak - [t],[t̚]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ฐ ฐาน - tho than - [tʰ],[t̚]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ฑ มณโฑ - tho montho - [tʰ],[t̚]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ฒ ผู้เฒ่า - tho phu-thao - [tʰ],[t̚]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ณ เณร - no nen - [n],[n]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ด เด็ก - do dek - [d],[t̚]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ต เต่า - to tao - [t],[t̚]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ถ ถุง - tho thung - [tʰ],[t̚]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ท ทหาร - tho thahan - [tʰ],[t̚]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ธ ธง - tho thong - [tʰ],[t̚]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
น หนู - no nu - [n],[n]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
บ ใบไม้ - bo baimai - [b],[p̚]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ป ปลา - po pla - [p],[p̚]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ผ ผึ้ง - pho phueng - [pʰ]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ฝ ฝา - fo fa - [f]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
พ พาน - pho phan - [pʰ],[p̚]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ฟ ฟัน - fo fan - [f],[p̚]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ภ สำเภา - pho sam-phao - [pʰ],[p̚]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ม ม้า - mo ma - [m],[m]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ย ยักษ์ - yo yak - [j],[j]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ร เรือ - ro ruea - [r],[n]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ล ลิง - lo ling - [l],[n]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ว แหวน - wo waen - [w],[w]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ศ ศาลา - so sala - [s],[t̚]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ษ ฤๅษี - so rue-si - [s],[t̚]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ส เสือ - so suea - [s],[t̚]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ห หีบ - ho hip - [h]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ฬ จุฬา - lo chu-la - [l],[n]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
อ อ่าง - o ang - [ʔ]
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ฮ นกฮูก - ho nok-huk - [h]