© Nuralya | Dreamstime.com

Սովորեք այբուբենը Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Սովորեք օտար այբուբեններ առցանց: Առկա է ավելի քան 40 այբուբեն:

Այբուբենները շատ կարևոր են սովորելու համար, եթե ցանկանում եք կարդալ և գրել այն լեզվով, որը սովորում եք: Նրանք օգտակար տեղեկատվություն են տրամադրում լեզուների տառերի հնչյունների մասին և օգնում են ձեզ ավելի բնական հնչել, երբ խոսում եք: Ոլորեք ներքև և ընտրեք ավելի քան 40 այբուբեններից, որպեսզի սկսեք սովորել հիմա:

hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
alif a, ', – /ɑː, ʔ, ∅/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
bey b /b/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
pey p /p/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
tey t /t̪/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ṭey (retroflex t) ṭ /ʈ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
sey s /s/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
jeem j /d͡ʒ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
chey ch /t͡ʃ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
baṛi hey h /h, ɦ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
khey kh /x/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
daal d /d̪/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ḍaal (retroflex d) ḍ /ɖ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
zaal z /z/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
rey r /r/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ṛey (retroflex r) ṛ /ɽ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
zey z /z/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
zhey zh /ʒ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
seen s /s/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
sheen sh /ʃ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
suaad s /s/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
zuaad z /d/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
toye t /t/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
zoye z /z/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ʿain ā, ō, ē, ', /ɑː, oː, eː, ʔ, ʕ, Ø/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ghain gh /ɣ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
fey f /f/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
qaaf q /q/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
kaaf k /k/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
gaaf g /ɡ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
laam l /l/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
meem m /m/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
noon n /n, ɲ, ɳ, ŋ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
wao w /u/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
choti hey h /hː/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
do chashmi hey h /ʰ/ or /ʱ/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
hamzah ', – /ʔ/, /Ø/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
choti ye y, ī /j, iː/
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
baṛi ye ai or ē /ɛː, eː/