ಆಟಗಳು

ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 2 ಆಯ್ಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ : 6 ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ : ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ

0

0

ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ!
ಏನು ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ?
bhayānakavāda
bhayānakavāda dr̥śya
bhayānaka
bhayānaka pratiṣṭhāna
dōṣapūritavāda
dōṣapūrita kelasa
dōṣapūrṇa
dōṣapūrṇa kāma
agamyavāda
agamyavāda baṇṇa
alakṣyajanaka
ēka alakṣyajanaka raṅga