ಆಟಗಳು

ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 2 ಆಯ್ಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ : 6 ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ : ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ

0

0

ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ!
ಏನು ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ?
Illadiddare
avanu illadiddare nānu hōgabēkādaddu illa.
meistens
Meistens raucht sie nach dem Essen.
Bahaḷavāgi
pārṭiyalli nāvu bahaḷavāgi yuvatiyarannu nōḍuttēve.
lauter
Man sieht lauter junge Frauen auf einer Party.
Anukūlavāgi
idu anukūlavāgi viśēṣavāda sthaḷavide.
anscheinend
Das ist anscheinend ein besonderer Platz.