ಆಟಗಳು

ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 2 ಆಯ್ಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ : 6 ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ : ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ

0

0

ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ!
ಏನು ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ?
Itaravāgi
nānu rajeyalliddenendare, itaravāgi kaḷeduhōda kasagaḷu beḷedavu.
pendant ce temps
J‘étais en vacances et pendant ce temps, les mauvaises herbes ont poussé.
Samarthaneyāda
avanu kelasa māḍalu samarthaneyādavanalla.
capable
Il n‘est pas capable de travailler.
Alli
allige hōgi, nantara mattom‘me kēḷu.
là-bas
Va là-bas, puis pose à nouveau la question.