ಆಟಗಳು

ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 2 ಆಯ್ಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ : 6 ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ : ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ

0

0

ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ!
ಏನು ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ?
Tumbā
magu tumbā hasivāgide.
bohat
bacha bohat bhooka hai.
Atyalpa belege
ī maneyannu atyalpa belege kharīdisabahudu!
taqrīban muft meṅ
yeh makān taqrīban muft meṅ khredā ja saktā hai!
Oṭṭige
avaḷu anēkaroḍane oṭṭige phōn māḍidāḷe.
ek waqt meṅ
vo ek waqt meṅ kaī logon se bāt kar rahī hai.