ಆಟಗಳು

ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 2 ಆಯ್ಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ : 6 ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ : ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ

0

0

ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ!
ಏನು ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ?
ಸ್ಮರಿಸುವ
ನಾವು ಸತ್ತವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇವೆ.
obilježiti
Obilježavamo preminule.
ಕರೆಸು
ಆಕೆಯನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಕರೆಸಲಾಯಿತು.
pozvati
Bila je pozvana kao svjedok.
ಅಗೆಯಲು
ನಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಗೆಯುತ್ತಿದೆ?
iskopati
Što tamo pas iskopava?