© Kasto80 | Dreamstime.com

Алфавитти үйрөнүңүз Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Чет тилинин алфавиттерин онлайн окуганды жана айтканды үйрөнүңүз. 40тан ашуун алфавит бар.

Эгер сиз үйрөнүп жаткан тилде окуп жана жазгыңыз келсе, алфавиттерди үйрөнүү зарыл. Алар тилдердеги тамгалардын тыбыштары боюнча пайдалуу маалымат менен камсыз кылып, сүйлөп жатканда табигыйраак угулат. Азыр үйрөнүп баштоо үчүн ылдый сыдырып, 40тан ашык алфавиттин ичинен тандаңыз.

ky - Alphabet Image ky - Alphabet Image ky - Alphabet Image
alif - ā /  ’  ( ʾ  ) - various, including /aː/ [a]
ky - Alphabet Image ky - Alphabet Image ky - Alphabet Image
bā’ - b - /b/
ky - Alphabet Image ky - Alphabet Image ky - Alphabet Image
tā’ - t - /t/
ky - Alphabet Image ky - Alphabet Image ky - Alphabet Image
thā’ - th (ṯ ) - /θ/
ky - Alphabet Image ky - Alphabet Image ky - Alphabet Image
jīm - j (ǧ, g ) - [d͡ʒ] ~ [ʒ] ~ [ɡ] [c]
ky - Alphabet Image ky - Alphabet Image ky - Alphabet Image
ḥā’ - ḥ - /ħ/
ky - Alphabet Image ky - Alphabet Image ky - Alphabet Image
khā’ - kh (ḫ, ḵ ) - /x/
ky - Alphabet Image ky - Alphabet Image ky - Alphabet Image
dāl - d - /d/
ky - Alphabet Image ky - Alphabet Image ky - Alphabet Image
dhāl - dh (ḏ ) - /ð/
ky - Alphabet Image ky - Alphabet Image ky - Alphabet Image
rā’ - r - /r/
ky - Alphabet Image ky - Alphabet Image ky - Alphabet Image
zayn / zāy - z - /z/
ky - Alphabet Image ky - Alphabet Image ky - Alphabet Image
sīn - s - /s/
ky - Alphabet Image ky - Alphabet Image ky - Alphabet Image
shīn - sh (š ) - /ʃ/
ky - Alphabet Image ky - Alphabet Image ky - Alphabet Image
ṣād - ṣ - /sˤ/
ky - Alphabet Image ky - Alphabet Image ky - Alphabet Image
ḍād - ḍ - /dˤ/
ky - Alphabet Image ky - Alphabet Image ky - Alphabet Image
ṭā’ - ṭ - /tˤ/
ky - Alphabet Image ky - Alphabet Image ky - Alphabet Image
ẓā’ - ẓ - [ðˤ] ~ [zˤ]
ky - Alphabet Image ky - Alphabet Image ky - Alphabet Image
‘ayn -  ‘  ( ʿ  ) - /ʕ/
ky - Alphabet Image ky - Alphabet Image ky - Alphabet Image
ghayn - gh (ġ, ḡ ) - /ɣ/
ky - Alphabet Image ky - Alphabet Image ky - Alphabet Image
fā’ - f - /f/
ky - Alphabet Image ky - Alphabet Image ky - Alphabet Image
qāf - q - /q/
ky - Alphabet Image ky - Alphabet Image ky - Alphabet Image
kāf - k - /k/
ky - Alphabet Image ky - Alphabet Image ky - Alphabet Image
lām - l - /l/
ky - Alphabet Image ky - Alphabet Image ky - Alphabet Image
mīm - m - /m/
ky - Alphabet Image ky - Alphabet Image ky - Alphabet Image
nūn - n - /n/
ky - Alphabet Image ky - Alphabet Image ky - Alphabet Image
hā’ - h - /h/
ky - Alphabet Image ky - Alphabet Image ky - Alphabet Image
wāw - w / ū / aw - /w/, /uː/, /aw/,
ky - Alphabet Image ky - Alphabet Image ky - Alphabet Image
yā’ - y / ī / ay - /j/, /iː/, /aj/,