Игри

Број на слики : 2 Број на опции : 3 Време во секунди : 6 Прикажани јазици : Прикажи ги двата јазика

0

0

Запаметете ги сликите!
Што недостасува?
напрсток
ਥਿੰਬਲ
панталони
ਪੈਂਟ
бисер
ਮੋਤੀ