Parlør

no Følelser   »   ti ስምዒታት

56 [femtiseks]

Følelser

Følelser

56 [ሓምሳንሽዱሽተን]

56 [ḥamisanishidushiteni]

ስምዒታት

[simi‘ītati]

Du kan klikke på hver blank for å se teksten eller:   
norsk tigrinja Spill Mer
ha lyst ድል-- ም--ው ድልየት ምህላው 0
d------- m------- di------ m------i diliyeti mihilawi d-l-y-t- m-h-l-w- -----------------
Vi har lyst. ድል-- ኣ--። ድልየት ኣሎና። 0
d------- a----። di------ a----። diliyeti alona። d-l-y-t- a-o-a። --------------።
Vi har ikke lyst. ድል-- የ----። ድልየት የብልናን። 0
d------- y---------። di------ y---------። diliyeti yebilinani። d-l-y-t- y-b-l-n-n-። -------------------።
være redd ፍር- ም---። ፍርሒ ምህላው። 0
f----̣ī m-------። fi----- m-------። firiḥī mihilawi። f-r-ḥī m-h-l-w-። -----̣----------።
Jeg er redd. ኣነ ፍ-- ኣ--። ኣነ ፍርሒ ኣሎኒ። 0
a-- f----̣ī a----። an- f------ a----። ane firiḥī alonī። a-e f-r-ḥī a-o-ī። ---------̣-------።
Jeg er ikke redd. ኣነ ፍ-- የ----። ኣነ ፍርሒ የብለይን። 0
a-- f----̣ī y---------። an- f------ y---------። ane firiḥī yebileyini። a-e f-r-ḥī y-b-l-y-n-። ---------̣------------።
ha tid ግዜ ም--ው ግዜ ምህላው 0
g--- m------- gi-- m------i gizē mihilawi g-z- m-h-l-w- -------------
Han har tid. ንሱ ግ- ኣ--። ንሱ ግዜ ኣለዎ። 0
n--- g--- a----። ni-- g--- a----። nisu gizē alewo። n-s- g-z- a-e-o። ---------------።
Han har ikke tid. ንሱ ግ- የ---። ንሱ ግዜ የብሉን። 0
n--- g--- y-------። ni-- g--- y-------። nisu gizē yebiluni። n-s- g-z- y-b-l-n-። ------------------።
kjede seg መሰ--- ም--ው መሰልቸው ምህላው 0
m---------- m------- me--------- m------i meselichewi mihilawi m-s-l-c-e-i m-h-l-w- --------------------
Hun kjeder seg. ንሳ ሰ---- ኣ- ። ንሳ ሰልቸይዋ ኣሎ ። 0
n--- s---------- a-- ። ni-- s---------- a-- ። nisa selicheyiwa alo ። n-s- s-l-c-e-i-a a-o ። ---------------------።
Hun kjeder seg ikke. ንሳ ኣ------ ። ንሳ ኣይሰልቸዋን ። 0
n--- a------------- ። ni-- a------------- ። nisa ayiselichewani ። n-s- a-i-e-i-h-w-n- ። --------------------።
være sulten ጥም-- ም--ው ጥምየት ምህላው 0
t’i------ m------- t’------- m------i t’imiyeti mihilawi t’i-i-e-i m-h-l-w- -’----------------
Er dere sultne? ጥም-- ኣ--- ዶ? ጥምየት ኣለኩም ዶ? 0
t’i------ a------ d-? t’------- a------ d-? t’imiyeti alekumi do? t’i-i-e-i a-e-u-i d-? -’------------------?
Er dere ikke sultne? ጥም-- የ----- ዲ-? ጥምየት የብልኩምን ዲዩ? 0
t’i------ y----------- d---? t’------- y----------- d---? t’imiyeti yebilikumini dīyu? t’i-i-e-i y-b-l-k-m-n- d-y-? -’-------------------------?
være tørst ምጽ-እ ምጽማእ 0
m---’i--’i mi-------i mits’ima’i m-t-’i-a’i ----’---’-
De er tørste. ንስ-- ጸ--- ። ንስኹም ጸሚኹም ። 0
n----̱u-- t-’e---̱u-- ። ni------- t---------- ። nisiẖumi ts’emīẖumi ። n-s-ẖu-i t-’e-ī-̱u-i ። -----̱------’----̱----።
De er ikke tørste. ንስ-- ኣ------- ። ንስኹም ኣይጸምኣኩምን ። 0
n----̱u-- a----’e--’a------ ። ni------- a---------------- ። nisiẖumi ayits’emi’akumini ። n-s-ẖu-i a-i-s’e-i’a-u-i-i ። -----̱---------’---’--------።

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -