Parlør

no trenge – ville   »   th ต้องการ-อยาก

69 [sekstini]

trenge – ville

trenge – ville

69 [หกสิบเก้า]

hòk-sìp-gâo

ต้องการ-อยาก

[dhâwng-gan-à-yâk]

Velg hvordan du vil se oversettelsen:   
norsk thai Spill Mer
Jeg trenger en seng. ผม-----ฉัน-ต้อ-กา---ียง ผ_ / ดิ__ ต้_________ ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ต-ย- ----------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการเตียง 0
p-̌----̀----̌--d----ng-----dh---g p____________________________ p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---h-a-g --------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-dhiang
Jeg vil sove. ผ- / ดิ-ั--อ-า---น ผ_ / ดิ__ อ______ ผ- / ด-ฉ-น อ-า-น-น ------------------ ผม / ดิฉัน อยากนอน 0
p-̌--d---c-a-n----y-̂k---wn p_____________________ p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---a-n --------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-nawn
Finnes det en seng her? ท-่น-่-ีเต-ย--หม? ที่__________ ท-่-ี-ม-เ-ี-ง-ห-? ----------------- ที่นี่มีเตียงไหม? 0
t-̂---ê--mee--h--n--m-̌i t_____________________ t-̂---e-e-m-e-d-i-n---a-i ------------------------- têe-nêe-mee-dhiang-mǎi
Jeg trenger en lampe. ผ- - ---ัน ต้-งก-ร--มไฟ ผ_ / ดิ__ ต้__________ ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ค-ไ- ----------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการโคมไฟ 0
p--m-d----hǎn--hâwng--a--kom-fai p_____________________________ p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---o---a- ---------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-kom-fai
Jeg vil lese. ผม - -ิฉ-- อย-กอ่--ห-ังส-อ ผ_ / ดิ__ อ___________ ผ- / ด-ฉ-น อ-า-อ-า-ห-ั-ส-อ -------------------------- ผม / ดิฉัน อยากอ่านหนังสือ 0
po-m-d---c---n------̂--a-n-nǎ------u p____________________________ p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---̀---a-n---e-u ------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-àn-nǎng-sěu
Finnes det en lampe her? ท---ี-มี-คมไ---ม? ที่___________ ท-่-ี-ม-โ-ม-ฟ-ห-? ----------------- ที่นี่มีโคมไฟไหม? 0
t----nê---ee-k---fai-m-̌i t______________________ t-̂---e-e-m-e-k-m-f-i-m-̌- -------------------------- têe-nêe-mee-kom-fai-mǎi
Jeg trenger en telefon. ผ- --ด--ั- ต้---า---รศ--ท์ ผ_ / ดิ__ ต้___________ ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ท-ศ-พ-์ -------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการโทรศัพท์ 0
p--m------h--n-d--̂-n--g-n--o---a-p p_____________________________ p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---o---a-p ----------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-ton-sàp
Jeg vil ringe. ผม / --ฉั--อ-า---ร--พ-์ ผ_ / ดิ__ อ_________ ผ- / ด-ฉ-น อ-า-โ-ร-ั-ท- ----------------------- ผม / ดิฉัน อยากโทรศัพท์ 0
p-----ì--ha---à-y-̂---on--a-p p________________________ p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---o---a-p ------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-ton-sàp
Finnes det en telefon her? ท-่---ม----ศ-----หม? ที่____________ ท-่-ี-ม-โ-ร-ั-ท-ไ-ม- -------------------- ที่นี่มีโทรศัพท์ไหม? 0
t-̂--ne----ee-ton-s-----a-i t______________________ t-̂---e-e-m-e-t-n-s-̀---a-i --------------------------- têe-nêe-mee-ton-sàp-mǎi
Jeg trenger et kamera. ผ--/-ดิ-ั- -้อง--ร---องถ-าย-ูป ผ_ / ดิ__ ต้______________ ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ล-อ-ถ-า-ร-ป ------------------------------ ผม / ดิฉัน ต้องการกล้องถ่ายรูป 0
po-m--i---h-----h----g-ga--g-a-w-g-t-̀--r---p p_____________________________________ p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---l-̂-n---a-i-r-̂-p --------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-glâwng-tài-rôop
Jeg vil ta bilder. ผม --ดิ--น-อ---ถ--ย--ป ผ_ / ดิ__ อ________ ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ถ-า-ร-ป ---------------------- ผม / ดิฉัน อยากถ่ายรูป 0
p--m-dì-c-ǎn--̀-ya---t-̀i--ôop p_________________________ p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---a-i-r-̂-p --------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-tài-rôop
Finnes det et kamera her? ที่น-่ม--ล้------------? ที่_______________ ท-่-ี-ม-ก-้-ง-่-ย-ู-ไ-ม- ------------------------ ที่นี่มีกล้องถ่ายรูปไหม? 0
t-̂--n----m-̂e---a-w-g---̀i-ro--p----i t______________________________ t-̂---e-e-m-̂-k-l-́-n---a-i-r-̂-p-m-̌- -------------------------------------- têe-nêe-mêek-láwng-tài-rôop-mǎi
Jeg trenger en datamaskin. ผม / ดิ-ั----อ-ก-รคอ--ิ---อ-์ ผ_ / ดิ__ ต้______________ ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-อ-พ-ว-ต-ร- ----------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการคอมพิวเตอร์ 0
p-̌m---̀-cha-n--hâ-ng--a---a---p-w-dh-r̶ p___________________________________ p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---a-m-p-w-d-u-̶ ----------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-kawm-pew-dhur̶
Jeg vil sende en epost. ผ- / ดิฉ-น อ-าก----ีเมล์ ผ_ / ดิ__ อ_________ ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ส-ง-ี-ม-์ ------------------------ ผม / ดิฉัน อยากส่งอีเมล์ 0
pǒm---̀--h----à-ya------ng-e--m-y p____________________________ p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---o-n---e-m-y ----------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-sòng-ee-may
Finnes det en datamaskin her? ท-่นี่มี-----วเต-ร--หม? ที่_______________ ท-่-ี-ม-ค-ม-ิ-เ-อ-์-ห-? ----------------------- ที่นี่มีคอมพิวเตอร์ไหม? 0
te----e-----e--awm-p-w-d-ur̶-m-̌i t____________________________ t-̂---e-e-m-e-k-w---e---h-r---a-i --------------------------------- têe-nêe-mee-kawm-pew-dhur̶-mǎi
Jeg trenger en kulepenn. ผ- /-ด---น ต้อ-กา-ป-ก---ูก---น ผ_ / ดิ__ ต้______________ ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-า-ก-ล-ก-ื-น ------------------------------ ผม / ดิฉัน ต้องการปากกาลูกลื่น 0
p--m-d---chǎ--dha-wn--ga--bha-k--a--o--k--e-un p_______________________________________ p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---h-̀---a-l-̂-k-l-̂-n ----------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-bhàk-ga-lôok-lêun
Jeg vil skrive noe. ผ- - ด-ฉั- อ-าก-ขี-นอะไ-หน-อย ผ_ / ดิ__ อ_______________ ผ- / ด-ฉ-น อ-า-เ-ี-น-ะ-ร-น-อ- ----------------------------- ผม / ดิฉัน อยากเขียนอะไรหน่อย 0
pǒm-d-̀-ch-̌n-----a-k-k-̌-n--̀--ai---̀-y p________________________________ p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---i-a---̀-r-i-n-̀-y ----------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-kǐan-à-rai-nàwy
Finnes det et ark og en kulepenn her? ที-น---ีก--ดาษ----าก-า-ห-? ที่____________________ ท-่-ี-ม-ก-ะ-า-แ-ะ-า-ก-ไ-ม- -------------------------- ที่นี่มีกระดาษและปากกาไหม? 0
te-e--ê----e-g-a--dàt---́-bhà--g--mǎi t_________________________________ t-̂---e-e-m-e-g-a---a-t-l-́-b-a-k-g---a-i ----------------------------------------- têe-nêe-mee-grà-dàt-lǽ-bhàk-ga-mǎi

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -