Parlør

no Adjektiv 3   »   th คำคุณศัพท์ 3

80 [åtti]

Adjektiv 3

Adjektiv 3

80 [แปดสิบ]

bhæ̀t-sìp

คำคุณศัพท์ 3

[kam-koon-ná-sàp]

Velg hvordan du vil se oversettelsen:   
norsk thai Spill Mer
Hun har en hund. เธอ--ส-นัข---่--ัว เธอม-ส-น-ขหน--งต-ว เ-อ-ี-ุ-ั-ห-ึ-ง-ั- ------------------ เธอมีสุนัขหนึ่งตัว 0
tu---m------o--ák-ne---g-dh-a tur--mee-so-o-na-k-ne-ung-dhua t-r---e---o-o-n-́---e-u-g-d-u- ------------------------------ tur̶-mee-sòo-nák-nèung-dhua
Hunden er stor. ส-น---ั-ใ--่ ส-น-ขต-วใหญ- ส-น-ข-ั-ใ-ญ- ------------ สุนัขตัวใหญ่ 0
s-̀o-na---d----yài so-o-na-k-dhua-ya-i s-̀---a-k-d-u---a-i ------------------- sòo-nák-dhua-yài
Hun har en stor hund. เ-อ-ี-ุ-----ว--ญ่-นึ--ตัว เธอม-ส-น-ขต-วใหญ-หน--งต-ว เ-อ-ี-ุ-ั-ต-ว-ห-่-น-่-ต-ว ------------------------- เธอมีสุนัขตัวใหญ่หนึ่งตัว 0
tu-----e----o-n-́---h-a--à--ne-un----ua tur--mee-so-o-na-k-dhua-ya-i-ne-ung-dhua t-r---e---o-o-n-́---h-a-y-̀---e-u-g-d-u- ---------------------------------------- tur̶-mee-sòo-nák-dhua-yài-nèung-dhua
Hun har et hus. เธ--ีบ้านหน-่ง--ัง เธอม-บ-านหน--งหล-ง เ-อ-ี-้-น-น-่-ห-ั- ------------------ เธอมีบ้านหนึ่งหลัง 0
t-r̶------â----̀u---l--ng tur--mee-ba-n-ne-ung-la-ng t-r---e---a-n-n-̀-n---a-n- -------------------------- tur̶-mee-bân-nèung-lǎng
Huset er lite. บ้านห-ัง---ก บ-านหล-งเล-ก บ-า-ห-ั-เ-็- ------------ บ้านหลังเล็ก 0
bâ-----n--lék ba-n-la-ng-le-k b-̂---a-n---e-k --------------- bân-lǎng-lék
Hun har et lite hus. เธอมีบ้าน-ลั---็-หนึ่---ัง เธอม-บ-านหล-งเล-กหน--งหล-ง เ-อ-ี-้-น-ล-ง-ล-ก-น-่-ห-ั- -------------------------- เธอมีบ้านหลังเล็กหนึ่งหลัง 0
tur---ee-ba-n-l-----l-́-----u-g--ǎng tur--mee-ba-n-la-ng-le-k-ne-ung-la-ng t-r---e---a-n-l-̌-g-l-́---e-u-g-l-̌-g ------------------------------------- tur̶-mee-bân-lǎng-lék-nèung-lǎng
Han bor på hotell. เ---ั--ยู่--โรงแ-มห-ึ-ง-ห่ง เขาพ-กอย--ในโรงแรมหน--งแห-ง เ-า-ั-อ-ู-ใ-โ-ง-ร-ห-ึ-ง-ห-ง --------------------------- เขาพักอยู่ในโรงแรมหนึ่งแห่ง 0
ka---p--k--̀--o-o------o-----m--è--g--æ̀-g ka-o-pa-k-a--yo-o-nai-rong-ræm-ne-ung-hæ-ng k-̌---a-k-a---o-o-n-i-r-n---æ---e-u-g-h-̀-g ------------------------------------------- kǎo-pák-à-yôo-nai-rong-ræm-nèung-hæ̀ng
Hotellet er billig. โ-งแรมรา--ถูก โรงแรมราคาถ-ก โ-ง-ร-ร-ค-ถ-ก ------------- โรงแรมราคาถูก 0
r-ng-ræm----ka--o-ok rong-ræm-ra-ka-to-ok r-n---æ---a-k---o-o- -------------------- rong-ræm-ra-ka-tòok
Han bor på et billig hotell. เ-า-ักอยู---โ-งแรม-า-า--ก เขาพ-กอย--ในโรงแรมราคาถ-ก เ-า-ั-อ-ู-ใ-โ-ง-ร-ร-ค-ถ-ก ------------------------- เขาพักอยู่ในโรงแรมราคาถูก 0
ka----ák--̀--o-o-nai-r-ng--æm-r--ka-tòok ka-o-pa-k-a--yo-o-nai-rong-ræm-ra-ka-to-ok k-̌---a-k-a---o-o-n-i-r-n---æ---a-k---o-o- ------------------------------------------ kǎo-pák-à-yôo-nai-rong-ræm-ra-ka-tòok
Han har bil. เขาม-รถห-ึ่-คัน เขาม-รถหน--งค-น เ-า-ี-ถ-น-่-ค-น --------------- เขามีรถหนึ่งคัน 0
k-̌o-m----ó--n--ung-kan ka-o-mee-ro-t-ne-ung-kan k-̌---e---o-t-n-̀-n---a- ------------------------ kǎo-mee-rót-nèung-kan
Bilen er dyr. รถราค-แพง รถราคาแพง ร-ร-ค-แ-ง --------- รถราคาแพง 0
ro----a--a----g ro-t-ra-ka-pæng r-́---a-k---æ-g --------------- rót-ra-ka-pæng
Han har en dyr bil. เ-า--ร--า---พ--น-----น เขาม-รถราคาแพงหน--งค-น เ-า-ี-ถ-า-า-พ-ห-ึ-ง-ั- ---------------------- เขามีรถราคาแพงหนึ่งคัน 0
k----me---o---r--k----ng-nè----kan ka-o-mee-ro-t-ra-ka-pæng-ne-ung-kan k-̌---e---o-t-r---a-p-n---e-u-g-k-n ----------------------------------- kǎo-mee-rót-ra-ka-pæng-nèung-kan
Han leser en roman. เ-า--า---ย-ยห-ึ่งเ-ื่-ง เขาอ-านน-ยายหน--งเร--อง เ-า-่-น-ิ-า-ห-ึ-ง-ร-่-ง ----------------------- เขาอ่านนิยายหนึ่งเรื่อง 0
k----a----i----i--èu----êua-g ka-o-a-n-ni--yai-ne-ung-re-uang k-̌---̀---i---a---e-u-g-r-̂-a-g ------------------------------- kǎo-àn-ní-yai-nèung-rêuang
Romanen er kjedelig. นิย--น่-เ-ื-อ น-ยายน-าเบ--อ น-ย-ย-่-เ-ื-อ ------------- นิยายน่าเบื่อ 0
ní---i-na--b-̀-a ni--yai-na--be-ua n-́-y-i-n-̂-b-̀-a ----------------- ní-yai-nâ-bèua
Han leser en kjedelig roman. เ-าอ่-นนิ-าย--า--ื-----่ง-ร-่อง เขาอ-านน-ยายน-าเบ--อหน--งเร--อง เ-า-่-น-ิ-า-น-า-บ-่-ห-ึ-ง-ร-่-ง ------------------------------- เขาอ่านนิยายน่าเบื่อหนึ่งเรื่อง 0
k-----̀n-n----a---â----ua-n--u-g--e----g ka-o-a-n-ni--yai-na--be-ua-ne-ung-re-uang k-̌---̀---i---a---a---e-u---e-u-g-r-̂-a-g ----------------------------------------- kǎo-àn-ní-yai-nâ-bèua-nèung-rêuang
Hun ser på en film. เ----หนั--น-่ง---่อง เธอด-หน-งหน--งเร--อง เ-อ-ู-น-ง-น-่-เ-ื-อ- -------------------- เธอดูหนังหนึ่งเรื่อง 0
t----d-o--ǎn--nèun---e----g tur--doo-na-ng-ne-ung-re-uang t-r---o---a-n---e-u-g-r-̂-a-g ----------------------------- tur̶-doo-nǎng-nèung-rêuang
Filmen er spennende. หนั--่-ต-่----น หน-งน-าต--นเต-น ห-ั-น-า-ื-น-ต-น --------------- หนังน่าตื่นเต้น 0
n-̌---n----h-̀u--d-ên na-ng-na--dhe-un-dhe-n n-̌-g-n-̂-d-e-u---h-̂- ---------------------- nǎng-nâ-dhèun-dhên
Hun ser på en spennende film. เ---ูห-----า-ื--เต้---ึ่-เ-ื่อง เธอด-หน-งน-าต--นเต-นหน--งเร--อง เ-อ-ู-น-ง-่-ต-่-เ-้-ห-ึ-ง-ร-่-ง ------------------------------- เธอดูหนังน่าตื่นเต้นหนึ่งเรื่อง 0
t-r--doo--a-ng---̂-d--̀u--d---n-n-̀-ng---̂-a-g tur--doo-na-ng-na--dhe-un-dhe-n-ne-ung-re-uang t-r---o---a-n---a---h-̀-n-d-e-n-n-̀-n---e-u-n- ---------------------------------------------- tur̶-doo-nǎng-nâ-dhèun-dhên-nèung-rêuang

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -