Parlør

no Adjektiv 3   »   zh 形容词3

80 [åtti]

Adjektiv 3

Adjektiv 3

80[八十]

80 [Bāshí]

形容词3

[xíngróngcí 3]

Velg hvordan du vil se oversettelsen:   
norsk kinesisk (forenklet) Spill Mer
Hun har en hund. 她 ----/只 --。 她 有 一条/只 狗 。 她 有 一-/- 狗 。 ------------ 她 有 一条/只 狗 。 0
t--y-u--īt---/ -hǐ -ǒ-. tā yǒu yītiáo/ zhǐ gǒu. t- y-u y-t-á-/ z-ǐ g-u- ----------------------- tā yǒu yītiáo/ zhǐ gǒu.
Hunden er stor. 这--/--- 很--。 这 条/只 狗 很大 。 这 条-只 狗 很- 。 ------------ 这 条/只 狗 很大 。 0
Z-è-ti-o---hǐ---- -ěn--à. Zhè tiáo/ zhǐ gǒu hěn dà. Z-è t-á-/ z-ǐ g-u h-n d-. ------------------------- Zhè tiáo/ zhǐ gǒu hěn dà.
Hun har en stor hund. 她-有 -条/只 大狗 。 她 有 一条/只 大狗 。 她 有 一-/- 大- 。 ------------- 她 有 一条/只 大狗 。 0
T--y-u--ī-iá-/-zhǐ ---g-u. Tā yǒu yītiáo/ zhǐ dà gǒu. T- y-u y-t-á-/ z-ǐ d- g-u- -------------------------- Tā yǒu yītiáo/ zhǐ dà gǒu.
Hun har et hus. 她 ---栋--子-。 她 有 一栋 房子 。 她 有 一- 房- 。 ----------- 她 有 一栋 房子 。 0
Tā--ǒu yī -òn---á-g-i. Tā yǒu yī dòng fángzi. T- y-u y- d-n- f-n-z-. ---------------------- Tā yǒu yī dòng fángzi.
Huset er lite. 这栋--子-很小 。 这栋 房子 很小 。 这- 房- 很- 。 ---------- 这栋 房子 很小 。 0
Zhè dòng--án--- -ě- x--o. Zhè dòng fángzi hěn xiǎo. Z-è d-n- f-n-z- h-n x-ǎ-. ------------------------- Zhè dòng fángzi hěn xiǎo.
Hun har et lite hus. 她 - -栋--房子-。 她 有 一栋 小房子 。 她 有 一- 小-子 。 ------------ 她 有 一栋 小房子 。 0
T- -ǒu-y--dòng xiǎo -ángzi. Tā yǒu yī dòng xiǎo fángzi. T- y-u y- d-n- x-ǎ- f-n-z-. --------------------------- Tā yǒu yī dòng xiǎo fángzi.
Han bor på hotell. 他 -在 宾---。 他 住在 宾馆里 。 他 住- 宾-里 。 ---------- 他 住在 宾馆里 。 0
Tā --- -ài-b-----n lǐ. Tā zhù zài bīnguǎn lǐ. T- z-ù z-i b-n-u-n l-. ---------------------- Tā zhù zài bīnguǎn lǐ.
Hotellet er billig. 这个--馆-很-宜-。 这个 宾馆 很便宜 。 这- 宾- 很-宜 。 ----------- 这个 宾馆 很便宜 。 0
Z---e-bīng--- ----p--nyí. Zhège bīnguǎn hěn piányí. Z-è-e b-n-u-n h-n p-á-y-. ------------------------- Zhège bīnguǎn hěn piányí.
Han bor på et billig hotell. 他 ---一----- -馆 里-。 他 住在 一个 便宜的 宾馆 里 。 他 住- 一- 便-的 宾- 里 。 ------------------ 他 住在 一个 便宜的 宾馆 里 。 0
Tā-z----à---ī-- --ányí de -ī-guǎ- lǐ. Tā zhù zài yīgè piányí de bīnguǎn lǐ. T- z-ù z-i y-g- p-á-y- d- b-n-u-n l-. ------------------------------------- Tā zhù zài yīgè piányí de bīnguǎn lǐ.
Han har bil. 他-------车 。 他 有 一辆 汽车 。 他 有 一- 汽- 。 ----------- 他 有 一辆 汽车 。 0
Tā---u--ī -i--g---ch-. Tā yǒu yī liàng qìchē. T- y-u y- l-à-g q-c-ē- ---------------------- Tā yǒu yī liàng qìchē.
Bilen er dyr. 这辆 -车 -- 。 这辆 汽车 很贵 。 这- 汽- 很- 。 ---------- 这辆 汽车 很贵 。 0
Z-- l-àn---ì-hē --- g-ì. Zhè liàng qìchē hěn guì. Z-è l-à-g q-c-ē h-n g-ì- ------------------------ Zhè liàng qìchē hěn guì.
Han har en dyr bil. 他 有 一- -贵的 -车 。 他 有 一辆 很贵的 汽车 。 他 有 一- 很-的 汽- 。 --------------- 他 有 一辆 很贵的 汽车 。 0
Tā y-u-y- -ià-- --n--u- -----chē. Tā yǒu yī liàng hěn guì de qìchē. T- y-u y- l-à-g h-n g-ì d- q-c-ē- --------------------------------- Tā yǒu yī liàng hěn guì de qìchē.
Han leser en roman. 他-在 --一部--篇小--。 他 在 读 一部 长篇小说 。 他 在 读 一- 长-小- 。 --------------- 他 在 读 一部 长篇小说 。 0
T----i-ú--- b-----n--iān-xiǎos--ō. Tā zàidú yī bù chángpiān xiǎoshuō. T- z-i-ú y- b- c-á-g-i-n x-ǎ-s-u-. ---------------------------------- Tā zàidú yī bù chángpiān xiǎoshuō.
Romanen er kjedelig. 这- ---- -无聊 。 这部 长篇小说 很无聊 。 这- 长-小- 很-聊 。 ------------- 这部 长篇小说 很无聊 。 0
Zh------háng--ān-------uō-h---w--iá-. Zhè bù chángpiān xiǎoshuō hěn wúliáo. Z-è b- c-á-g-i-n x-ǎ-s-u- h-n w-l-á-. ------------------------------------- Zhè bù chángpiān xiǎoshuō hěn wúliáo.
Han leser en kjedelig roman. 他--读--部-很-聊的 --小说-。 他 在读 一部 很无聊的 长篇小说 。 他 在- 一- 很-聊- 长-小- 。 ------------------- 他 在读 一部 很无聊的 长篇小说 。 0
T- z-i---yī-bù h---w-liáo-d- c--ng-i-- ---o--u-. Tā zàidú yī bù hěn wúliáo de chángpiān xiǎoshuō. T- z-i-ú y- b- h-n w-l-á- d- c-á-g-i-n x-ǎ-s-u-. ------------------------------------------------ Tā zàidú yī bù hěn wúliáo de chángpiān xiǎoshuō.
Hun ser på en film. 她-在看 一--电- 。 她 在看 一部 电影 。 她 在- 一- 电- 。 ------------ 她 在看 一部 电影 。 0
Tā---i--àn-yī bù d-à--ǐ-g. Tā zài kàn yī bù diànyǐng. T- z-i k-n y- b- d-à-y-n-. -------------------------- Tā zài kàn yī bù diànyǐng.
Filmen er spennende. 这部 ----有趣-。 这部 电影 很有趣 。 这- 电- 很-趣 。 ----------- 这部 电影 很有趣 。 0
Z-è-bù -i-n-ǐng h-- yǒu--. Zhè bù diànyǐng hěn yǒuqù. Z-è b- d-à-y-n- h-n y-u-ù- -------------------------- Zhè bù diànyǐng hěn yǒuqù.
Hun ser på en spennende film. 她--看-一- 很-趣- -- 。 她 在看 一部 很有趣的 电影 。 她 在- 一- 很-趣- 电- 。 ----------------- 她 在看 一部 很有趣的 电影 。 0
T--z--------ī-b--h-n yǒu-ù d- d---y---. Tā zài kàn yī bù hěn yǒuqù de diànyǐng. T- z-i k-n y- b- h-n y-u-ù d- d-à-y-n-. --------------------------------------- Tā zài kàn yī bù hěn yǒuqù de diànyǐng.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -