Parlør

no Fortid av modalverb 2   »   pa ਭੂਤਕਾਲਵਾਚਕ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆਂਵਾਂ 2

88 [åttiåtte]

Fortid av modalverb 2

Fortid av modalverb 2

88 [ਅਠਾਸੀ]

88 [Aṭhāsī]

ਭੂਤਕਾਲਵਾਚਕ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆਂਵਾਂ 2

[bhūtakālavācaka sahā'ika kiri'ānvāṁ 2]

Velg hvordan du vil se oversettelsen:   
norsk punjabi Spill Mer
Sønnen min ville ikke leke med dukka. ਮੇ-ਾ ---ਾ---ੱਡ--ਨਾਲ-ਨਹੀਂ-----ਾ-ਚਾ---ਦਾ --। ਮੇ_ ਬੇ_ ਗੁੱ_ ਨਾ_ ਨ_ ਖੇ__ ਚਾ__ ਸੀ_ ਮ-ਰ- ਬ-ਟ- ਗ-ੱ-ੀ ਨ-ਲ ਨ-ੀ- ਖ-ਡ-ਾ ਚ-ਹ-ੰ-ਾ ਸ-। ------------------------------------------ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗੁੱਡੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। 0
m--ā-b------ḍ-----a-n--ī- --ēḍ-ṇā---hu-ā s-. m___ b___ g___ n___ n____ k______ c_____ s__ m-r- b-ṭ- g-ḍ- n-l- n-h-ṁ k-ē-a-ā c-h-d- s-. -------------------------------------------- mērā bēṭā guḍī nāla nahīṁ khēḍaṇā cāhudā sī.
Dattera mi ville ikke spille fotball. ਮ-ਰੀ-------ੁੱਟ-ਾ- ਨਹ-ਂ -ੇ-ਣ- -ਾ-ੁੰ---ਸ-। ਮੇ_ ਬੇ_ ਫੁੱ___ ਨ_ ਖੇ__ ਚਾ__ ਸੀ_ ਮ-ਰ- ਬ-ਟ- ਫ-ੱ-ਬ-ਲ ਨ-ੀ- ਖ-ਡ-ਾ ਚ-ਹ-ੰ-ੀ ਸ-। ---------------------------------------- ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। 0
Mē-ī-bēṭī-phu-abā-a -a--- --ē---ā cā---ī---. M___ b___ p________ n____ k______ c_____ s__ M-r- b-ṭ- p-u-a-ā-a n-h-ṁ k-ē-a-ā c-h-d- s-. -------------------------------------------- Mērī bēṭī phuṭabāla nahīṁ khēḍaṇā cāhudī sī.
Kona mi ville ikke spille sjakk med meg. ਮੇ-----ਨ- ਮ--ੇ -ਾਲ--ਤ-ੰ- ਨਹੀਂ-ਖ-ਡਣਾ ਚਾ---ਦ--ਸੀ। ਮੇ_ ਪ__ ਮੇ_ ਨਾ_ ਸ਼___ ਨ_ ਖੇ__ ਚਾ__ ਸੀ_ ਮ-ਰ- ਪ-ਨ- ਮ-ਰ- ਨ-ਲ ਸ਼-ਰ-ਜ ਨ-ੀ- ਖ-ਡ-ਾ ਚ-ਹ-ੰ-ੀ ਸ-। ----------------------------------------------- ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਤਰੰਜ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। 0
M-r--pata-ī m--- nāla-śatara-- nah-ṁ-k--ḍaṇ--cā---- -ī. M___ p_____ m___ n___ ś_______ n____ k______ c_____ s__ M-r- p-t-n- m-r- n-l- ś-t-r-j- n-h-ṁ k-ē-a-ā c-h-d- s-. ------------------------------------------------------- Mērī patanī mērē nāla śataraja nahīṁ khēḍaṇā cāhudī sī.
Barna mine ville ikke gå tur. ਮੇ-ੇ -ੱ-ੇ-ਟ-ਿ---ਨਹ- ਜਾਣ- -ਾ--ੰਦੇ--ਨ। ਮੇ_ ਬੱ_ ਟ___ ਨ_ ਜਾ_ ਚਾ__ ਸ__ ਮ-ਰ- ਬ-ਚ- ਟ-ਿ-ਣ ਨ-ੀ ਜ-ਣ- ਚ-ਹ-ੰ-ੇ ਸ-। ------------------------------------ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਟਹਿਲਣ ਨਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। 0
Mē-ē b-cē -ah------nahī---ṇā---h--- ----. M___ b___ ṭ_______ n___ j___ c_____ s____ M-r- b-c- ṭ-h-l-ṇ- n-h- j-ṇ- c-h-d- s-n-. ----------------------------------------- Mērē bacē ṭahilaṇa nahī jāṇā cāhudē sana.
De ville ikke rydde på rommet sitt. ਉ- ਕ-ਰ---ਾ- -ਹੀ- -ਰ-- ਚਾਹ-ੁੰਦ- -ੀ। ਉ_ ਕ__ ਸਾ_ ਨ_ ਕ__ ਚਾ___ ਸੀ_ ਉ- ਕ-ਰ- ਸ-ਫ ਨ-ੀ- ਕ-ਨ- ਚ-ਹ-ੁ-ਦ- ਸ-। ---------------------------------- ਉਹ ਕਮਰਾ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਹੁੰਦੀ ਸੀ। 0
U----am-rā -āph------ṁ--ar--- ---a-u-- -ī. U__ k_____ s____ n____ k_____ c_______ s__ U-a k-m-r- s-p-a n-h-ṁ k-r-n- c-h-h-d- s-. ------------------------------------------ Uha kamarā sāpha nahīṁ karanā cāhahudī sī.
De ville ikke legge seg. ਉ-----ਾ-ਨ-ੀਂ---ਹੁੰ-ੇ ਸ-। ਉ_ ਸੌ_ ਨ_ ਚਾ__ ਸ__ ਉ- ਸ-ਣ- ਨ-ੀ- ਚ-ਹ-ੰ-ੇ ਸ-। ------------------------ ਉਹ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। 0
Uh- s--ṇā -ah-ṁ -āh-d- ----. U__ s____ n____ c_____ s____ U-a s-u-ā n-h-ṁ c-h-d- s-n-. ---------------------------- Uha sauṇā nahīṁ cāhudē sana.
Han fikk ikke lov til å spise is. ਉ-ਨ-ੰ ਆ-ਸ--ਰ-ਮ ਖ-ਣ ਦ----ਿ- --ੀ----। ਉ__ ਆ_____ ਖਾ_ ਦੀ ਆ__ ਨ_ ਸੀ_ ਉ-ਨ-ੰ ਆ-ਸ-੍-ੀ- ਖ-ਣ ਦ- ਆ-ਿ- ਨ-ੀ- ਸ-। ----------------------------------- ਉਸਨੂੰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। 0
Usa-ū-ā'-s-k--------ṇ---ī-āg-'- n-h-ṁ -ī. U____ ā_________ k____ d_ ā____ n____ s__ U-a-ū ā-ī-a-r-m- k-ā-a d- ā-i-ā n-h-ṁ s-. ----------------------------------------- Usanū ā'īsakrīma khāṇa dī āgi'ā nahīṁ sī.
Han fikk ikke lov til å spise sjokolade. ਉ---ੰ---------ਾਣ-ਦੀ---ਿ---ਹ-ਂ--ੀ। ਉ__ ਚਾ___ ਖਾ_ ਦੀ ਆ__ ਨ_ ਸੀ_ ਉ-ਨ-ੰ ਚ-ਕ-ੇ- ਖ-ਣ ਦ- ਆ-ਿ- ਨ-ੀ- ਸ-। --------------------------------- ਉਸਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਖਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। 0
U-anū--ā-a---a-k-ā-- -ī--gi'----h-- --. U____ c_______ k____ d_ ā____ n____ s__ U-a-ū c-k-l-ṭ- k-ā-a d- ā-i-ā n-h-ṁ s-. --------------------------------------- Usanū cākalēṭa khāṇa dī āgi'ā nahīṁ sī.
Han fikk ikke lov til å spise drops. ਉਸ-ੂ- -ਠ--ਈ ----ਦ- ਆਗਿ- --ੀ- -ੀ। ਉ__ ਮ___ ਖਾ_ ਦੀ ਆ__ ਨ_ ਸੀ_ ਉ-ਨ-ੰ ਮ-ਿ-ਈ ਖ-ਣ ਦ- ਆ-ਿ- ਨ-ੀ- ਸ-। -------------------------------- ਉਸਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਖਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। 0
Usa-ū-maṭhi--'ī-k-ā-- dī---i-----hī--s-. U____ m________ k____ d_ ā____ n____ s__ U-a-ū m-ṭ-i-ā-ī k-ā-a d- ā-i-ā n-h-ṁ s-. ---------------------------------------- Usanū maṭhi'ā'ī khāṇa dī āgi'ā nahīṁ sī.
Jeg fikk lov til å ønske meg noe. ਮੈ-----ੁਝ ਮੰਗਣ-ਦ- ਆਗ-----। ਮੈ_ ਕੁ_ ਮੰ__ ਦੀ ਆ__ ਸੀ_ ਮ-ਨ-ੰ ਕ-ਝ ਮ-ਗ- ਦ- ਆ-ਿ- ਸ-। -------------------------- ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ। 0
M-i---kujha -aga-a dī -gi-ā-sī. M____ k____ m_____ d_ ā____ s__ M-i-ū k-j-a m-g-ṇ- d- ā-i-ā s-. ------------------------------- Mainū kujha magaṇa dī āgi'ā sī.
Jeg fikk lov til å kjøpe meg en kjole. ਮ-ਨੂੰ--ਪਣੇ ਲਈ -ੱਪੜੇ -ਰ-ਦ--ਦੀ--ਗਿ--ਸੀ। ਮੈ_ ਆ__ ਲ_ ਕੱ__ ਖ___ ਦੀ ਆ__ ਸੀ_ ਮ-ਨ-ੰ ਆ-ਣ- ਲ- ਕ-ਪ-ੇ ਖ-ੀ-ਣ ਦ- ਆ-ਿ- ਸ-। ------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ। 0
Ma----ā---- la-ī-k-pa-ē kh------- dī ā-i-ā s-. M____ ā____ l___ k_____ k________ d_ ā____ s__ M-i-ū ā-a-ē l-'- k-p-ṛ- k-a-ī-a-a d- ā-i-ā s-. ---------------------------------------------- Mainū āpaṇē la'ī kapaṛē kharīdaṇa dī āgi'ā sī.
Jeg fikk lov til å ta en sjokolade. ਮ-ਨੂੰ--ਾ--ੇਟ ਲ-ਣ-ਦ- ਆ----ਸ-। ਮੈ_ ਚਾ___ ਲੈ_ ਦੀ ਆ__ ਸੀ_ ਮ-ਨ-ੰ ਚ-ਕ-ੇ- ਲ-ਣ ਦ- ਆ-ਿ- ਸ-। ---------------------------- ਮੈਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ। 0
M-----c--al----l-iṇa--ī--g-'- sī. M____ c_______ l____ d_ ā____ s__ M-i-ū c-k-l-ṭ- l-i-a d- ā-i-ā s-. --------------------------------- Mainū cākalēṭa laiṇa dī āgi'ā sī.
Fikk du røyke på flyet? ਕੀ-ਤ-ਹਾ--ੰ ਜ-ਾਜ਼ ਵ-ੱਚ--ਿ----ਪ---ਦ- ---ਆ--ੀ? ਕੀ ਤੁ__ ਜ__ ਵਿੱ_ ਸਿ___ ਪੀ_ ਦੀ ਆ__ ਸੀ_ ਕ- ਤ-ਹ-ਨ-ੰ ਜ-ਾ- ਵ-ੱ- ਸ-ਗ-ਟ ਪ-ਣ ਦ- ਆ-ਿ- ਸ-? ------------------------------------------ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ? 0
Kī t-h-nū---h------ca--------a --ṇ---ī ā-i-- s-? K_ t_____ j_____ v___ s_______ p___ d_ ā____ s__ K- t-h-n- j-h-z- v-c- s-g-r-ṭ- p-ṇ- d- ā-i-ā s-? ------------------------------------------------ Kī tuhānū jahāza vica sigaraṭa pīṇa dī āgi'ā sī?
Fikk du drikke øl på sykehuset? ਕੀ ----ੰ ਹ-ਪ-ਾ- -----ਬ------- -ੀ---ਿਆ-ਸ-? ਕੀ ਤੈ_ ਹ____ ਵਿੱ_ ਬੀ__ ਪੀ_ ਦੀ ਆ__ ਸੀ_ ਕ- ਤ-ਨ-ੰ ਹ-ਪ-ਾ- ਵ-ੱ- ਬ-ਅ- ਪ-ਣ ਦ- ਆ-ਿ- ਸ-? ----------------------------------------- ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬੀਅਰ ਪੀਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ? 0
Kī-ta-nū--as--at--a --ca bī'ara ---- d-----'---ī? K_ t____ h_________ v___ b_____ p___ d_ ā____ s__ K- t-i-ū h-s-p-t-l- v-c- b-'-r- p-ṇ- d- ā-i-ā s-? ------------------------------------------------- Kī tainū hasapatāla vica bī'ara pīṇa dī āgi'ā sī?
Fikk du ta med hunden på hotellet? ਕੀ-ਤ-ਨ----ੋ-- ਵਿ-ਚ--ੁਤਾ --ਲ -- ਕ- ਜ-ਣ-ਦ- ਆਗ-ਆ ਸ-? ਕੀ ਤੈ_ ਹੋ__ ਵਿੱ_ ਕੁ_ ਨਾ_ ਲੈ ਕੇ ਜਾ_ ਦੀ ਆ__ ਸੀ_ ਕ- ਤ-ਨ-ੰ ਹ-ਟ- ਵ-ੱ- ਕ-ਤ- ਨ-ਲ ਲ- ਕ- ਜ-ਣ ਦ- ਆ-ਿ- ਸ-? ------------------------------------------------- ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ? 0
Kī----nū hō--la v----kutā-n--------k- j--- d----------? K_ t____ h_____ v___ k___ n___ l__ k_ j___ d_ ā____ s__ K- t-i-ū h-ṭ-l- v-c- k-t- n-l- l-i k- j-ṇ- d- ā-i-ā s-? ------------------------------------------------------- Kī tainū hōṭala vica kutā nāla lai kē jāṇa dī āgi'ā sī?
I ferien fikk barna lov til å være ute lenge. ਕੀ ਛ------ ਵ--ਚ -ੱ-ਿਆਂ ਨੂੰ-ਜ਼--ਦ---ੇ- --ਹ- ---ਣ--ੀ-ਇ--ਜ਼ਤ---? ਕੀ ਛੁੱ__ ਵਿੱ_ ਬੱ__ ਨੂੰ ਜ਼ਿ__ ਦੇ_ ਬਾ__ ਰ__ ਦੀ ਇ___ ਸੀ_ ਕ- ਛ-ੱ-ੀ-ਂ ਵ-ੱ- ਬ-ਚ-ਆ- ਨ-ੰ ਜ਼-ਆ-ਾ ਦ-ਰ ਬ-ਹ- ਰ-ਿ- ਦ- ਇ-ਾ-ਤ ਸ-? ----------------------------------------------------------- ਕੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ? 0
Kī c-u--'-- ---a--ac---ṁ--ū -----ā d--- b-h--- r--i-a d- --āza-a --? K_ c_______ v___ b______ n_ z_____ d___ b_____ r_____ d_ i______ s__ K- c-u-ī-ā- v-c- b-c-'-ṁ n- z-'-d- d-r- b-h-r- r-h-ṇ- d- i-ā-a-a s-? -------------------------------------------------------------------- Kī chuṭī'āṁ vica baci'āṁ nū zi'ādā dēra bāhara rahiṇa dī ijāzata sī?
De fikk leke i hagen / på tunet lenge. ਉ--ਾ- ਨ---ਵਿਹ-ੇ-ਵਿੱ- ---ਤ-ਸ-----ੱਕ-ਖ--ਣ ਦੀ -ਜ--- ਸੀ। ਉ__ ਨੂੰ ਵਿ__ ਵਿੱ_ ਬ__ ਸ_ ਤੱ_ ਖੇ__ ਦੀ ਇ___ ਸੀ_ ਉ-ਨ-ਂ ਨ-ੰ ਵ-ਹ-ੇ ਵ-ੱ- ਬ-ੁ- ਸ-ੇ- ਤ-ਕ ਖ-ਲ- ਦ- ਇ-ਾ-ਤ ਸ-। ---------------------------------------------------- ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੇਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। 0
U-a--ṁ n- --h-ṛē-vica-----t- ---ēṁ-ta-- kh-l----d- ----at- sī. U_____ n_ v_____ v___ b_____ s____ t___ k______ d_ i______ s__ U-a-ā- n- v-h-ṛ- v-c- b-h-t- s-m-ṁ t-k- k-ē-a-a d- i-ā-a-a s-. -------------------------------------------------------------- Uhanāṁ nū vihaṛē vica bahuta samēṁ taka khēlaṇa dī ijāzata sī.
De fikk være oppe lenge. ਉਹ--ਂ-ਨੂੰ --ੁ- -ੇਰ -ੱ- ਜ-----ੀ -ਜ-ਜ਼--ਸ-। ਉ__ ਨੂੰ ਬ__ ਦੇ_ ਤੱ_ ਜਾ__ ਦੀ ਇ___ ਸੀ_ ਉ-ਨ-ਂ ਨ-ੰ ਬ-ੁ- ਦ-ਰ ਤ-ਕ ਜ-ਗ- ਦ- ਇ-ਾ-ਤ ਸ-। ---------------------------------------- ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਗਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। 0
U-a-āṁ-n- --hut---ēr--ta-a-jāgaṇa-d---jā-a-- s-. U_____ n_ b_____ d___ t___ j_____ d_ i______ s__ U-a-ā- n- b-h-t- d-r- t-k- j-g-ṇ- d- i-ā-a-a s-. ------------------------------------------------ Uhanāṁ nū bahuta dēra taka jāgaṇa dī ijāzata sī.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -