Parlør

no Imperativ 1   »   pa ਆਗਿਆਸੂਚਕ 1

89 [åttini]

Imperativ 1

Imperativ 1

89 [ਉਨਾਨਵੇਂ]

89 [Unānavēṁ]

ਆਗਿਆਸੂਚਕ 1

[āgi'āsūcaka 1]

Velg hvordan du vil se oversettelsen:   
norsk punjabi Spill Mer
Du er lat – du burde ta deg sammen. ਤ---ਂ ਕ-ੰ-ੇ -ਲ-ੀ ---– ---- ਆ-ਸੀ ਨ- ਬ--! ਤ-ਸ-- ਕ--ਨ- ਆਲਸ- ਹ- – ਇ-ਨ- ਆਲਸ- ਨ- ਬਣ-! ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ੰ-ੇ ਆ-ਸ- ਹ- – ਇ-ਨ- ਆ-ਸ- ਨ- ਬ-ੋ- --------------------------------------- ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆਲਸੀ ਹੋ – ਇੰਨੇ ਆਲਸੀ ਨਾ ਬਣੋ! 0
tus-- -inē ----- hō - --- ----- nā-----! tusīṁ kinē ālasī hō – inē ālasī nā baṇō! t-s-ṁ k-n- ā-a-ī h- – i-ē ā-a-ī n- b-ṇ-! ---------------------------------------- tusīṁ kinē ālasī hō – inē ālasī nā baṇō!
Du sover for lenge – du må lære deg å stå opp om morgenen. ਤ-ਸੀ--ਕਿੰ-- ਸ--ਦ--ਹੋ-– ਐਨ- ਸ-ਇਆ--ਾ ---! ਤ-ਸ-- ਕ--ਨ- ਸ--ਦ- ਹ- – ਐਨ- ਸ-ਇਆ ਨ- ਕਰ-! ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ੰ-ਾ ਸ-ਂ-ੇ ਹ- – ਐ-ਾ ਸ-ਇ- ਨ- ਕ-ੋ- --------------------------------------- ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸੌਂਦੇ ਹੋ – ਐਨਾ ਸੋਇਆ ਨਾ ਕਰੋ! 0
Tusīṁ -in-------ē-hō –---nā-sō-i'- -ā-----! Tusīṁ kinā saundē hō – ainā sō'i'ā nā karō! T-s-ṁ k-n- s-u-d- h- – a-n- s-'-'- n- k-r-! ------------------------------------------- Tusīṁ kinā saundē hō – ainā sō'i'ā nā karō!
Du kommer så sent – du må slutte å komme for sent. ਤੁ-ੀਂ----ਨੀ--ੇ----ਲ--ਂ-ਂਦ---ੋ --ਇ-ਨ------ਨਾ-----ਆਇਆ--ਰ-! ਤ-ਸ-- ਕ--ਨ- ਦ-ਰ ਨ-ਲ ਆ-ਉ-ਦ- ਹ- – ਇ-ਨ- ਦ-ਰ ਨ-ਲ ਨ- ਆਇਆ ਕਰ-! ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ੰ-ੀ ਦ-ਰ ਨ-ਲ ਆ-ਉ-ਦ- ਹ- – ਇ-ਨ- ਦ-ਰ ਨ-ਲ ਨ- ਆ-ਆ ਕ-ੋ- -------------------------------------------------------- ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਂਉਂਦੇ ਹੋ – ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ! 0
T--īṁ--i-ī-dē-----la -ṁu-d- -ō –-i-- dēr- n--- -ā ā'i'----r-! Tusīṁ kinī dēra nāla āṁundē hō – inī dēra nāla nā ā'i'ā karō! T-s-ṁ k-n- d-r- n-l- ā-u-d- h- – i-ī d-r- n-l- n- ā-i-ā k-r-! ------------------------------------------------------------- Tusīṁ kinī dēra nāla āṁundē hō – inī dēra nāla nā ā'i'ā karō!
Du ler alltid så høyt – det synes jeg du skulle moderere. ਤ---- ਕਿ-ਨ--------ੱਸਦੇ ਹ- –------ਚ- -ਾ ----ਆ ਕਰੋ! ਤ-ਸ-- ਕ--ਨ- ਉ-ਚ- ਹ-ਸਦ- ਹ- – ਏਨ- ਉਚ- ਨ- ਹ-ਸ-ਆ ਕਰ-! ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ੰ-ਾ ਉ-ਚ- ਹ-ਸ-ੇ ਹ- – ਏ-ਾ ਉ-ਾ ਨ- ਹ-ਸ-ਆ ਕ-ੋ- ------------------------------------------------- ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੱਸਦੇ ਹੋ – ਏਨਾ ਉਚਾ ਨਾ ਹੱਸਿਆ ਕਰੋ! 0
Tu-ī- -------ā----adē ---- ē----cā-nā -asi'ā ----! Tusīṁ kinā ucā hasadē hō – ēnā ucā nā hasi'ā karō! T-s-ṁ k-n- u-ā h-s-d- h- – ē-ā u-ā n- h-s-'- k-r-! -------------------------------------------------- Tusīṁ kinā ucā hasadē hō – ēnā ucā nā hasi'ā karō!
Du snakker så lavt – snakk høyere! ਤੁ-ੀਂ-ਕ-ੰਨਾ-ਹੌ-ੀ -ੋ----ਹ--– ਐ-ਾ ਹ-ਲ------ੋ--ਆ-ਕਰ-! ਤ-ਸ-- ਕ--ਨ- ਹ-ਲ- ਬ-ਲਦ- ਹ- – ਐਨ- ਹ-ਲ- ਨ- ਬ-ਲ-ਆ ਕਰ-! ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ੰ-ਾ ਹ-ਲ- ਬ-ਲ-ੇ ਹ- – ਐ-ਾ ਹ-ਲ- ਨ- ਬ-ਲ-ਆ ਕ-ੋ- -------------------------------------------------- ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ – ਐਨਾ ਹੌਲੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ! 0
T--īṁ--inā h-ulī --lad- h--–-a--ā -a--- ------i-----rō! Tusīṁ kinā haulī bōladē hō – ainā haulī nā bōli'ā karō! T-s-ṁ k-n- h-u-ī b-l-d- h- – a-n- h-u-ī n- b-l-'- k-r-! ------------------------------------------------------- Tusīṁ kinā haulī bōladē hō – ainā haulī nā bōli'ā karō!
Du drikker for mye – drikk mindre da! ਤੁ--ਂ--ਿ-ਨੀ -ੀ-ਦ- ਹੋ-- -ਨੀ ਨਾ ਪੀ--ਕ-ੋ! ਤ-ਸ-- ਕ--ਨ- ਪ--ਦ- ਹ- – ਐਨ- ਨ- ਪ-ਆ ਕਰ-! ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ੰ-ੀ ਪ-ਂ-ੇ ਹ- – ਐ-ੀ ਨ- ਪ-ਆ ਕ-ੋ- -------------------------------------- ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ – ਐਨੀ ਨਾ ਪੀਆ ਕਰੋ! 0
T-s-- -in--p-n---hō – --nī----p------rō! Tusīṁ kinī pīndē hō – ainī nā pī'ā karō! T-s-ṁ k-n- p-n-ē h- – a-n- n- p-'- k-r-! ---------------------------------------- Tusīṁ kinī pīndē hō – ainī nā pī'ā karō!
Du røyker for mye – ikke røyk så mye da! ਤ---ਂ ---ਨ- ਸਿਗ-ਟ---ਂਦ---ੋ-– --ੀ----ਰ--ਨ- ਪੀ-----! ਤ-ਸ-- ਕ--ਨ- ਸ-ਗਰਟ ਪ--ਦ- ਹ- – ਐਨ- ਸ-ਗਰਟ ਨ- ਪ-ਆ ਕਰ-! ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ੰ-ੀ ਸ-ਗ-ਟ ਪ-ਂ-ੇ ਹ- – ਐ-ੀ ਸ-ਗ-ਟ ਨ- ਪ-ਆ ਕ-ੋ- -------------------------------------------------- ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹੋ – ਐਨੀ ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਪੀਆ ਕਰੋ! 0
T-sī- --n- si---a------dē hō –-a-nī--i---aṭ- -----'---ar-! Tusīṁ kinī sigaraṭa pīndē hō – ainī sigaraṭa nā pī'ā karō! T-s-ṁ k-n- s-g-r-ṭ- p-n-ē h- – a-n- s-g-r-ṭ- n- p-'- k-r-! ---------------------------------------------------------- Tusīṁ kinī sigaraṭa pīndē hō – ainī sigaraṭa nā pī'ā karō!
Du jobber for mye – ikke jobb så mye da! ਤ---- --ੰ----ੰ---ਰਦ- ਹੋ-- -ਾ--ੰ- -- ਕਰ-- ਕਰੋ! ਤ-ਸ-- ਕ--ਨ- ਕ-ਮ ਕਰਦ- ਹ- – ਨ- ਕ-ਮ ਨ- ਕਰ-ਆ ਕਰ-! ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ੰ-ਾ ਕ-ਮ ਕ-ਦ- ਹ- – ਨ- ਕ-ਮ ਨ- ਕ-ਿ- ਕ-ੋ- --------------------------------------------- ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ – ਨਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ! 0
Tu--ṁ----- --ma-k---dē-hō-–-nā k--- -- --r--ā----ō! Tusīṁ kinā kama karadē hō – nā kama nā kari'ā karō! T-s-ṁ k-n- k-m- k-r-d- h- – n- k-m- n- k-r-'- k-r-! --------------------------------------------------- Tusīṁ kinā kama karadē hō – nā kama nā kari'ā karō!
Du kjører for fort – ikke kjør så fort da! ਤ---ਂ ---ੀ-ਕ-ੰ-- --ਜ਼-ਚਲੁਂਦ--ਹ----ਏਨੀ---ਜ਼-ਨਾ---ਾਇ- ਕਰੋ! ਤ-ਸ-- ਗ-ਡ- ਕ--ਨ- ਤ-ਜ਼ ਚਲ--ਦ- ਹ- – ਏਨ- ਤ-ਜ਼ ਨ- ਚਲ-ਇਆ ਕਰ-! ਤ-ਸ-ਂ ਗ-ਡ- ਕ-ੰ-ੀ ਤ-ਜ਼ ਚ-ੁ-ਦ- ਹ- – ਏ-ੀ ਤ-ਜ਼ ਨ- ਚ-ਾ-ਆ ਕ-ੋ- ------------------------------------------------------ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਚਲੁਂਦੇ ਹੋ – ਏਨੀ ਤੇਜ਼ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਕਰੋ! 0
T-sīṁ g-ḍī k-n- t-za-c--und- h- --ē-ī tē-a n----lā'i'ā---rō! Tusīṁ gaḍī kinī tēza calundē hō – ēnī tēza nā calā'i'ā karō! T-s-ṁ g-ḍ- k-n- t-z- c-l-n-ē h- – ē-ī t-z- n- c-l-'-'- k-r-! ------------------------------------------------------------ Tusīṁ gaḍī kinī tēza calundē hō – ēnī tēza nā calā'i'ā karō!
Stå opp, Müller. ਉ---,--ਰੀ ਮ-ੱਲਰ! ਉ-ਠ-,ਸ਼-ਰ- ਮ--ਲਰ! ਉ-ਠ-,-੍-ੀ ਮ-ੱ-ਰ- ---------------- ਉੱਠੋ,ਸ਼੍ਰੀ ਮਿੱਲਰ! 0
U-----rī mil---! Uṭhō,śrī milara! U-h-,-r- m-l-r-! ---------------- Uṭhō,śrī milara!
Sett deg, Müller. ਬ-ਠੋ,-ਸ਼੍ਰੀ -ਿੱ-ਰ! ਬ-ਠ-, ਸ਼-ਰ- ਮ--ਲਰ! ਬ-ਠ-, ਸ਼-ਰ- ਮ-ੱ-ਰ- ----------------- ਬੈਠੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਿੱਲਰ! 0
Baiṭh-, śr-----ara! Baiṭhō, śrī milara! B-i-h-, ś-ī m-l-r-! ------------------- Baiṭhō, śrī milara!
Bli sittende, Müller. ਬ-ਠ- -ਹੋ--੍-ੀ -ਿ--ਰ! ਬ-ਠ- ਰਹ-,ਸ਼-ਰ- ਮ--ਲਰ! ਬ-ਠ- ਰ-ੋ-ਸ਼-ਰ- ਮ-ੱ-ਰ- -------------------- ਬੈਠੇ ਰਹੋ,ਸ਼੍ਰੀ ਮਿੱਲਰ! 0
B--ṭ-ē -a--,śr-----a--! Baiṭhē rahō,śrī milara! B-i-h- r-h-,-r- m-l-r-! ----------------------- Baiṭhē rahō,śrī milara!
Vær tålmodig. ਹੌਸ-ਾ ਰ---! ਹ-ਸਲ- ਰ-ਖ-! ਹ-ਸ-ਾ ਰ-ਖ-! ----------- ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ! 0
H-us-lā --k--! Hausalā rakhō! H-u-a-ā r-k-ō- -------------- Hausalā rakhō!
Ta deg tid. ਸ਼-ਂਤ -ਹ-! ਸ਼--ਤ ਰਹ-! ਸ਼-ਂ- ਰ-ੋ- --------- ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ! 0
Ś-nt--r--ō! Śānta rahō! Ś-n-a r-h-! ----------- Śānta rahō!
Vent et øyeblikk. ਇ----ੈ---ਡ-ਰ-ਕੋ! ਇ-ਕ ਸ-ਕ--ਡ ਰ-ਕ-! ਇ-ਕ ਸ-ਕ-ੰ- ਰ-ਕ-! ---------------- ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਰੁਕੋ! 0
Ik- s-i-i-a-rukō! Ika saikiḍa rukō! I-a s-i-i-a r-k-! ----------------- Ika saikiḍa rukō!
Vær forsiktig. ਸ-ਭ- -ੇ! ਸ-ਭਲ ਕ-! ਸ-ਭ- ਕ-! -------- ਸੰਭਲ ਕੇ! 0
Sab--l- kē! Sabhala kē! S-b-a-a k-! ----------- Sabhala kē!
Vær punktlig. ਸਮੇ- -ੇ--ਾਬੰ- ਰਹ-! ਸਮ-- ਦ- ਪ-ਬ-ਦ ਰਹ-! ਸ-ੇ- ਦ- ਪ-ਬ-ਦ ਰ-ੋ- ------------------ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਰਹੋ! 0
Sam---d----bad- -a-ō! Samēṁ dē pābada rahō! S-m-ṁ d- p-b-d- r-h-! --------------------- Samēṁ dē pābada rahō!
Ikke vær dum! ਮੂ-ਖ--- ---! ਮ-ਰਖ ਨ- ਬਣ-! ਮ-ਰ- ਨ- ਬ-ੋ- ------------ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣੋ! 0
M--a--a nā baṇ-! Mūrakha nā baṇō! M-r-k-a n- b-ṇ-! ---------------- Mūrakha nā baṇō!

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -