Parlør

no Bisetninger med om   »   pa ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ:ਜਾਂ

93 [nittitre]

Bisetninger med om

Bisetninger med om

93 [ਤਰਾਨਵੇਂ]

93 [Tarānavēṁ]

ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ:ਜਾਂ

[adhīna upavāka:Jāṁ]

Velg hvordan du vil se oversettelsen:   
norsk punjabi Spill Mer
Jeg vet ikke om han elsker meg. ਮ-ਨੂੰ-ਪਤਾ----- -- ---ਮ---- ਪ-ਆਰ -ਰਦ---ੈ-----ਨ--ਂ। ਮੈ_ ਪ_ ਨ_ ਕਿ ਉ_ ਮੈ_ ਪਿ__ ਕ__ ਹੈ ਜਾਂ ਨ__ ਮ-ਨ-ੰ ਪ-ਾ ਨ-ੀ- ਕ- ਉ- ਮ-ਨ-ੰ ਪ-ਆ- ਕ-ਦ- ਹ- ਜ-ਂ ਨ-ੀ-। ------------------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 0
ma----pat---ah-ṁ--i-u-a--a-n- pi------a-a----ai---ṁ nah--. m____ p___ n____ k_ u__ m____ p_____ k_____ h__ j__ n_____ m-i-ū p-t- n-h-ṁ k- u-a m-i-ū p-'-r- k-r-d- h-i j-ṁ n-h-ṁ- ---------------------------------------------------------- mainū patā nahīṁ ki uha mainū pi'āra karadā hai jāṁ nahīṁ.
Jeg vet ikke om han kommer tilbake. ਮੈ----ਪਤ- ਨ--ਂ ਕ--ਉ- ਵ--ਸ--ਏ-ਾ--ਾ--ਨਹ-ਂ। ਮੈ_ ਪ_ ਨ_ ਕਿ ਉ_ ਵਾ__ ਆ__ ਜਾਂ ਨ__ ਮ-ਨ-ੰ ਪ-ਾ ਨ-ੀ- ਕ- ਉ- ਵ-ਪ- ਆ-ਗ- ਜ-ਂ ਨ-ੀ-। ---------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 0
M-in- p-t----hīṁ -i-u-- vāp-----'--- jā- na--ṁ. M____ p___ n____ k_ u__ v_____ ā____ j__ n_____ M-i-ū p-t- n-h-ṁ k- u-a v-p-s- ā-ē-ā j-ṁ n-h-ṁ- ----------------------------------------------- Mainū patā nahīṁ ki uha vāpasa ā'ēgā jāṁ nahīṁ.
Jeg vet ikke om han vil ringe meg. ਮੈ-ੂ- ਪ-- ਨ--ਂ-ਕ--ਉਹ ਮੈ-ੂ--ਫ---ਕ---- --ਂ-ਨ---। ਮੈ_ ਪ_ ਨ_ ਕਿ ਉ_ ਮੈ_ ਫੋ_ ਕ__ ਜਾਂ ਨ__ ਮ-ਨ-ੰ ਪ-ਾ ਨ-ੀ- ਕ- ਉ- ਮ-ਨ-ੰ ਫ-ਨ ਕ-ੇ-ਾ ਜ-ਂ ਨ-ੀ-। ---------------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 0
Mai-ū pa-ā--a----ki-----ma-n--ph-na kar-g- --- ----ṁ. M____ p___ n____ k_ u__ m____ p____ k_____ j__ n_____ M-i-ū p-t- n-h-ṁ k- u-a m-i-ū p-ō-a k-r-g- j-ṁ n-h-ṁ- ----------------------------------------------------- Mainū patā nahīṁ ki uha mainū phōna karēgā jāṁ nahīṁ.
Om han elsker meg? ਕੀ--ਹ---ਨ---ਪ--ਰ--ਰਦਾ -ੈ? ਕੀ ਉ_ ਮੈ_ ਪਿ__ ਕ__ ਹੈ_ ਕ- ਉ- ਮ-ਨ-ੰ ਪ-ਆ- ਕ-ਦ- ਹ-? ------------------------- ਕੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? 0
Kī-uh- -ain- pi---a--a-a-ā---i? K_ u__ m____ p_____ k_____ h___ K- u-a m-i-ū p-'-r- k-r-d- h-i- ------------------------------- Kī uha mainū pi'āra karadā hai?
Om han kommer tilbake? ਕ- ਉਹ -ਾਪ- ਆਏਗਾ? ਕੀ ਉ_ ਵਾ__ ਆ___ ਕ- ਉ- ਵ-ਪ- ਆ-ਗ-? ---------------- ਕੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ? 0
K- -------a-a -----? K_ u__ v_____ ā_____ K- u-a v-p-s- ā-ē-ā- -------------------- Kī uha vāpasa ā'ēgā?
Om han vil ringe meg? ਕੀ--ਹ ਫੋਨ ਕ-ੇਗ-? ਕੀ ਉ_ ਫੋ_ ਕ___ ਕ- ਉ- ਫ-ਨ ਕ-ੇ-ਾ- ---------------- ਕੀ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰੇਗਾ? 0
K---ha--h-na -ar-g-? K_ u__ p____ k______ K- u-a p-ō-a k-r-g-? -------------------- Kī uha phōna karēgā?
Jeg lurer på om han tenker på meg. ਮ-ਨ-ੰ-ਨ-ੀ---ਤ--ਕਿ ਉਹ ਮ--ੇ ਬ--ੇ-ਸ-ਚ-ਾ--ੈ---ਂ-ਨ-ੀ-। ਮੈ_ ਨ_ ਪ_ ਕਿ ਉ_ ਮੇ_ ਬਾ_ ਸੋ__ ਹੈ ਜਾਂ ਨ__ ਮ-ਨ-ੰ ਨ-ੀ- ਪ-ਾ ਕ- ਉ- ਮ-ਰ- ਬ-ਰ- ਸ-ਚ-ਾ ਹ- ਜ-ਂ ਨ-ੀ-। ------------------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 0
Ma-nū-n--īṁ -a---k- uh---ēr----rē sōcad--ha- jā- na-īṁ. M____ n____ p___ k_ u__ m___ b___ s_____ h__ j__ n_____ M-i-ū n-h-ṁ p-t- k- u-a m-r- b-r- s-c-d- h-i j-ṁ n-h-ṁ- ------------------------------------------------------- Mainū nahīṁ patā ki uha mērē bārē sōcadā hai jāṁ nahīṁ.
Jeg lurer på om han har ei annen. ਮੈ--ੰ ਨਹੀਂ -ਤ- -ਿ -ਸਦੀ---- ਹ-ਰ----ਜਾਂ -ਹ-ਂ। ਮੈ_ ਨ_ ਪ_ ਕਿ ਉ__ ਕੋ_ ਹੋ_ ਹੈ ਜਾਂ ਨ__ ਮ-ਨ-ੰ ਨ-ੀ- ਪ-ਾ ਕ- ਉ-ਦ- ਕ-ਈ ਹ-ਰ ਹ- ਜ-ਂ ਨ-ੀ-। ------------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 0
M---ū nah-ṁ pa-ā-k----ad- kō-ī hō-a-h-i jāṁ -ahī-. M____ n____ p___ k_ u____ k___ h___ h__ j__ n_____ M-i-ū n-h-ṁ p-t- k- u-a-ī k-'- h-r- h-i j-ṁ n-h-ṁ- -------------------------------------------------- Mainū nahīṁ patā ki usadī kō'ī hōra hai jāṁ nahīṁ.
Jeg lurer på om han lyver. ਮੈ-ੂ-----ਂ-----ਕ---ਹ-ਝ-ਠ ਬ----ਿ-ਾ ਹ- ਜਾ--ਨਹ-ਂ। ਮੈ_ ਨ_ ਪ_ ਕਿ ਉ_ ਝੂ_ ਬੋ_ ਰਿ_ ਹੈ ਜਾਂ ਨ__ ਮ-ਨ-ੰ ਨ-ੀ- ਪ-ਾ ਕ- ਉ- ਝ-ਠ ਬ-ਲ ਰ-ਹ- ਹ- ਜ-ਂ ਨ-ੀ-। ---------------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 0
Main- nah-ṁ---tā--- --a jhūṭh- -ōla-r-h- -ai --- -a---. M____ n____ p___ k_ u__ j_____ b___ r___ h__ j__ n_____ M-i-ū n-h-ṁ p-t- k- u-a j-ū-h- b-l- r-h- h-i j-ṁ n-h-ṁ- ------------------------------------------------------- Mainū nahīṁ patā ki uha jhūṭha bōla rihā hai jāṁ nahīṁ.
Om han tenker på meg? ਕੀ ----ੇ-----ਰੇ---ਚਦਾ ਹ-? ਕੀ ਉ_ ਮੇ_ ਬਾ_ ਸੋ__ ਹੈ_ ਕ- ਉ- ਮ-ਰ- ਬ-ਰ- ਸ-ਚ-ਾ ਹ-? ------------------------- ਕੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ? 0
K- uh- -ērē--ār--sōcadā ---? K_ u__ m___ b___ s_____ h___ K- u-a m-r- b-r- s-c-d- h-i- ---------------------------- Kī uha mērē bārē sōcadā hai?
Om han har en annen? ਕੀ -ਸਦੀ ------- --? ਕੀ ਉ__ ਕੋ_ ਹੋ_ ਹੈ_ ਕ- ਉ-ਦ- ਕ-ਈ ਹ-ਰ ਹ-? ------------------- ਕੀ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ? 0
Kī-us--- -ō'- hōra--ai? K_ u____ k___ h___ h___ K- u-a-ī k-'- h-r- h-i- ----------------------- Kī usadī kō'ī hōra hai?
Om han snakker sant? ਕੀ-ਉਹ -ੱਚ ਬੋ-----ਾ --? ਕੀ ਉ_ ਸੱ_ ਬੋ_ ਰਿ_ ਹੈ_ ਕ- ਉ- ਸ-ਚ ਬ-ਲ ਰ-ਹ- ਹ-? ---------------------- ਕੀ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? 0
Kī u---s-ca bō----i-ā--a-? K_ u__ s___ b___ r___ h___ K- u-a s-c- b-l- r-h- h-i- -------------------------- Kī uha saca bōla rihā hai?
Jeg er i tvil på om han virkelig liker meg. ਮ-ਨੂੰ------- ਕ--ਮ-ਂ ਸੱ--ਂ-----ੰ -ੰ-ੀ--ੱਗ-----ਂ -ਾ- ਨਹੀਂ। ਮੈ_ ਸ਼ੱ_ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱ_ ਉ__ ਚੰ_ ਲੱ__ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨ__ ਮ-ਨ-ੰ ਸ਼-ਕ ਹ- ਕ- ਮ-ਂ ਸ-ਚ-ਂ ਉ-ਨ-ੰ ਚ-ਗ- ਲ-ਗ-ੀ ਹ-ਂ ਜ-ਂ ਨ-ੀ-। -------------------------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚੀਂ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 0
M---ū --ka h-i-ki-m--- -a--ṁ --anū-c-g--lagadī hā--jā- n--īṁ. M____ ś___ h__ k_ m___ s____ u____ c___ l_____ h__ j__ n_____ M-i-ū ś-k- h-i k- m-i- s-c-ṁ u-a-ū c-g- l-g-d- h-ṁ j-ṁ n-h-ṁ- ------------------------------------------------------------- Mainū śaka hai ki maiṁ sacīṁ usanū cagī lagadī hāṁ jāṁ nahīṁ.
Jeg er i tvil på om han vil skrive til meg. ਮੈਨੂੰ-ਸ਼ੱਕ-ਹ- -ਿ-ਉ- ----- -ਿ-----ਜਾਂ-ਨ-ੀ-। ਮੈ_ ਸ਼ੱ_ ਹੈ ਕਿ ਉ_ ਮੈ_ ਲਿ__ ਜਾਂ ਨ__ ਮ-ਨ-ੰ ਸ਼-ਕ ਹ- ਕ- ਉ- ਮ-ਨ-ੰ ਲ-ਖ-ਗ- ਜ-ਂ ਨ-ੀ-। ----------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 0
M--nū --k----- k---ha-ma--- lik-ēgā-j-ṁ-----ṁ. M____ ś___ h__ k_ u__ m____ l______ j__ n_____ M-i-ū ś-k- h-i k- u-a m-i-ū l-k-ē-ā j-ṁ n-h-ṁ- ---------------------------------------------- Mainū śaka hai ki uha mainū likhēgā jāṁ nahīṁ.
Jeg er i tvil på om han vil gifte seg med meg. ਮ-ਨੂ--ਸ਼ੱ- -ੇ--ਿ--ਹ ਮ------- ਵਿਆ- -ਰੇਗਾ---ਂ----ਂ। ਮੈ_ ਸ਼ੱ_ ਹੇ ਕਿ ਉ_ ਮੇ_ ਨਾ_ ਵਿ__ ਕ__ ਜਾਂ ਨ__ ਮ-ਨ-ੰ ਸ਼-ਕ ਹ- ਕ- ਉ- ਮ-ਰ- ਨ-ਲ ਵ-ਆ- ਕ-ੇ-ਾ ਜ-ਂ ਨ-ੀ-। ------------------------------------------------ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 0
Ma-n- ś--a h- ki uh- m----n--a -i'ā-a-k-rēg- --ṁ--ah--. M____ ś___ h_ k_ u__ m___ n___ v_____ k_____ j__ n_____ M-i-ū ś-k- h- k- u-a m-r- n-l- v-'-h- k-r-g- j-ṁ n-h-ṁ- ------------------------------------------------------- Mainū śaka hē ki uha mērē nāla vi'āha karēgā jāṁ nahīṁ.
Om han virkelig liker meg? ਕ- ਮੈ--ਸਚਮ--ਚ ਉ-ਨੂ--ਚ--ੀ---ਗਦੀ ਹਾਂ ਜ-ਂ ਨਹ-ਂ? ਕੀ ਮੈਂ ਸ___ ਉ__ ਚੰ_ ਲੱ__ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨ__ ਕ- ਮ-ਂ ਸ-ਮ-ੱ- ਉ-ਨ-ੰ ਚ-ਗ- ਲ-ਗ-ੀ ਹ-ਂ ਜ-ਂ ਨ-ੀ-? -------------------------------------------- ਕੀ ਮੈਂ ਸਚਮੁੱਚ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? 0
K---ai- sa-amu-----an--c-g- lagad----ṁ-j-- ----ṁ? K_ m___ s_______ u____ c___ l_____ h__ j__ n_____ K- m-i- s-c-m-c- u-a-ū c-g- l-g-d- h-ṁ j-ṁ n-h-ṁ- ------------------------------------------------- Kī maiṁ sacamuca usanū cagī lagadī hāṁ jāṁ nahīṁ?
Om han vil skrive til meg? ਕ- -- ਮੈ--ੰ--ਿਖੇ-- ਜਾ- ---ਂ? ਕੀ ਉ_ ਮੈ_ ਲਿ__ ਜਾਂ ਨ__ ਕ- ਉ- ਮ-ਨ-ੰ ਲ-ਖ-ਗ- ਜ-ਂ ਨ-ੀ-? ---------------------------- ਕੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? 0
K--uha-mai---l-k--g- jā---ahīṁ? K_ u__ m____ l______ j__ n_____ K- u-a m-i-ū l-k-ē-ā j-ṁ n-h-ṁ- ------------------------------- Kī uha mainū likhēgā jāṁ nahīṁ?
Om han vil gifte seg med meg? ਕੀ-ਉਹ---ਰ----ਲ---ਆਹ ਕ-----ਜਾ---ਹ--? ਕੀ ਉ_ ਮੇ_ ਨਾ_ ਵਿ__ ਕ__ ਜਾਂ ਨ__ ਕ- ਉ- ਮ-ਰ- ਨ-ਲ ਵ-ਆ- ਕ-ੇ-ਾ ਜ-ਂ ਨ-ੀ-? ----------------------------------- ਕੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? 0
K- -h- -ē---nā----i---- --r--ā-j-ṁ -a-īṁ? K_ u__ m___ n___ v_____ k_____ j__ n_____ K- u-a m-r- n-l- v-'-h- k-r-g- j-ṁ n-h-ṁ- ----------------------------------------- Kī uha mērē nāla vi'āha karēgā jāṁ nahīṁ?

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -