Κάνετε κλικ στην εικόνα!

-
1
[um]
1
[um]
1
[um]
[ένα]
+


-
2
[dois]
2
[dois]
2
[dois]
[δύο]
+


-
3
[três]
3
[três]
3
[três]
[τρία]
+


-
4
[quatro]
4
[quatro]
4
[quatro]
[τέσσερα]
+


-
5
[cinco]
5
[cinco]
5
[cinco]
[πέντε]
+


-
6
[seis]
6
[seis]
6
[seis]
[έξι]
+


-
7
[sete]
7
[sete]
7
[sete]
[επτά]
+


-
8
[oito]
8
[oito]
8
[oito]
[οκτώ]
+


-
9
[nove]
9
[nove]
9
[nove]
[εννέα]
+


-
10
[dez]
10
[dez]
10
[dez]
[δέκα]
+


-
1
[um]
[ένα]
[éna]


-
2
[dois]
[δύο]
[dýo]


-
3
[três]
[τρία]
[tría]


-
4
[quatro]
[τέσσερα]
[téssera]


-
5
[cinco]
[πέντε]
[pénte]


-
6
[seis]
[έξι]
[éxi]


-
7
[sete]
[επτά]
[eptá]


-
8
[oito]
[οκτώ]
[oktṓ]


-
9
[nove]
[εννέα]
[ennéa]


-
10
[dez]
[δέκα]
[déka]