روی یکی از تصاویر کلیک کنید!

-
1
[зы]
[zy]
1
[зы]
[zy]
1
[зы]
[zy]
[یک]‬
+


-
2
[тIу]
[tIu]
2
[тIу]
[tIu]
2
[тIу]
[tIu]
[دو]‬
+


-
3
[щы]
[shhy]
3
[щы]
[shhy]
3
[щы]
[shhy]
[سه]‬
+


-
4
[плIы]
[plIy]
4
[плIы]
[plIy]
4
[плIы]
[plIy]
[چهار]‬
+


-
5
[тфы]
[tfy]
5
[тфы]
[tfy]
5
[тфы]
[tfy]
[پنج]‬
+


-
6
[хы]
[hy]
6
[хы]
[hy]
6
[хы]
[hy]
[شش]‬
+


-
7
[блы]
[bly]
7
[блы]
[bly]
7
[блы]
[bly]
[هفت]‬
+


-
8
[и]
[i]
8
[и]
[i]
8
[и]
[i]
[هشت]‬
+


-
9
[бгъу]
[bgu]
9
[бгъу]
[bgu]
9
[бгъу]
[bgu]
[نه]‬
+


-
10
[пшIы]
[pshIy]
10
[пшIы]
[pshIy]
10
[пшIы]
[pshIy]
[ده]‬
+


-
1
[зы]
[zy]
[یک]‬
[yek]


-
2
[тIу]
[tIu]
[دو]‬
[do]


-
3
[щы]
[shhy]
[سه]‬
[se]


-
4
[плIы]
[plIy]
[چهار]‬
[châ-har]


-
5
[тфы]
[tfy]
[پنج]‬
[panj]


-
6
[хы]
[hy]
[شش]‬
[shesh]


-
7
[блы]
[bly]
[هفت]‬
[haft]


-
8
[и]
[i]
[هشت]‬
[hasht]


-
9
[бгъу]
[bgu]
[نه]‬
[noh]


-
10
[пшIы]
[pshIy]
[ده]‬
[dah]