روی یکی از تصاویر کلیک کنید!

-
1
[አንድ]
[ānidi]
1
[አንድ]
[ānidi]
1
[አንድ]
[ānidi]
[یک]‬
+


-
2
[ሁለት]
[huleti]
2
[ሁለት]
[huleti]
2
[ሁለት]
[huleti]
[دو]‬
+


-
3
[ሶስት]
[sositi]
3
[ሶስት]
[sositi]
3
[ሶስት]
[sositi]
[سه]‬
+


-
4
[አራት]
[ārati]
4
[አራት]
[ārati]
4
[አራት]
[ārati]
[چهار]‬
+


-
5
[አምስት]
[āmisiti]
5
[አምስት]
[āmisiti]
5
[አምስት]
[āmisiti]
[پنج]‬
+


-
6
[ስድስት]
[sidisiti]
6
[ስድስት]
[sidisiti]
6
[ስድስት]
[sidisiti]
[شش]‬
+


-
7
[ሰባት]
[sebati]
7
[ሰባት]
[sebati]
7
[ሰባት]
[sebati]
[هفت]‬
+


-
8
[ስምንት]
[siminiti]
8
[ስምንት]
[siminiti]
8
[ስምንት]
[siminiti]
[هشت]‬
+


-
9
[ዘጠኝ]
[zet’enyi]
9
[ዘጠኝ]
[zet’enyi]
9
[ዘጠኝ]
[zet’enyi]
[نه]‬
+


-
10
[አስር]
[āsiri]
10
[አስር]
[āsiri]
10
[አስር]
[āsiri]
[ده]‬
+


-
1
[አንድ]
[ānidi]
[یک]‬
[yek]


-
2
[ሁለት]
[huleti]
[دو]‬
[do]


-
3
[ሶስት]
[sositi]
[سه]‬
[se]


-
4
[አራት]
[ārati]
[چهار]‬
[châ-har]


-
5
[አምስት]
[āmisiti]
[پنج]‬
[panj]


-
6
[ስድስት]
[sidisiti]
[شش]‬
[shesh]


-
7
[ሰባት]
[sebati]
[هفت]‬
[haft]


-
8
[ስምንት]
[siminiti]
[هشت]‬
[hasht]


-
9
[ዘጠኝ]
[zet’enyi]
[نه]‬
[noh]


-
10
[አስር]
[āsiri]
[ده]‬
[dah]