روی یکی از تصاویر کلیک کنید!

-
1
[адзін]
[adzіn]
1
[адзін]
[adzіn]
1
[адзін]
[adzіn]
[یک]‬
+


-
2
[два]
[dva]
2
[два]
[dva]
2
[два]
[dva]
[دو]‬
+


-
3
[тры]
[try]
3
[тры]
[try]
3
[тры]
[try]
[سه]‬
+


-
4
[чатыры]
[chatyry]
4
[чатыры]
[chatyry]
4
[чатыры]
[chatyry]
[چهار]‬
+


-
5
[пяць]
[pyats’]
5
[пяць]
[pyats’]
5
[пяць]
[pyats’]
[پنج]‬
+


-
6
[шэсць]
[shests’]
6
[шэсць]
[shests’]
6
[шэсць]
[shests’]
[شش]‬
+


-
7
[сем]
[sem]
7
[сем]
[sem]
7
[сем]
[sem]
[هفت]‬
+


-
8
[восем]
[vosem]
8
[восем]
[vosem]
8
[восем]
[vosem]
[هشت]‬
+


-
9
[дзевяць]
[dzevyats’]
9
[дзевяць]
[dzevyats’]
9
[дзевяць]
[dzevyats’]
[نه]‬
+


-
10
[Дзесяць]
[Dzesyats’]
10
[Дзесяць]
[Dzesyats’]
10
[Дзесяць]
[Dzesyats’]
[ده]‬
+


-
1
[адзін]
[adzіn]
[یک]‬
[yek]


-
2
[два]
[dva]
[دو]‬
[do]


-
3
[тры]
[try]
[سه]‬
[se]


-
4
[чатыры]
[chatyry]
[چهار]‬
[châ-har]


-
5
[пяць]
[pyats’]
[پنج]‬
[panj]


-
6
[шэсць]
[shests’]
[شش]‬
[shesh]


-
7
[сем]
[sem]
[هفت]‬
[haft]


-
8
[восем]
[vosem]
[هشت]‬
[hasht]


-
9
[дзевяць]
[dzevyats’]
[نه]‬
[noh]


-
10
[Дзесяць]
[Dzesyats’]
[ده]‬
[dah]