روی یکی از تصاویر کلیک کنید!

-

[এক]
[Ēka]

[এক]
[Ēka]

[এক]
[Ēka]
[یک]‬
+


-

[দুই]
[du'i]

[দুই]
[du'i]

[দুই]
[du'i]
[دو]‬
+


-

[তিন]
[tina]

[তিন]
[tina]

[তিন]
[tina]
[سه]‬
+


-

[চার]
[Cāra]

[চার]
[Cāra]

[চার]
[Cāra]
[چهار]‬
+


-

[পাঁচ]
[pām̐ca]

[পাঁচ]
[pām̐ca]

[পাঁচ]
[pām̐ca]
[پنج]‬
+


-

[ছয়]
[chaẏa]

[ছয়]
[chaẏa]

[ছয়]
[chaẏa]
[شش]‬
+


-

[সাত]
[sāta]

[সাত]
[sāta]

[সাত]
[sāta]
[هفت]‬
+


-

[আট]
[āṭa]

[আট]
[āṭa]

[আট]
[āṭa]
[هشت]‬
+


-

[নয়]
[naẏa]

[নয়]
[naẏa]

[নয়]
[naẏa]
[نه]‬
+


-
১০
[দশ]
[daśa]
১০
[দশ]
[daśa]
১০
[দশ]
[daśa]
[ده]‬
+


-

[এক]
[Ēka]
[یک]‬
[yek]


-

[দুই]
[du'i]
[دو]‬
[do]


-

[তিন]
[tina]
[سه]‬
[se]


-

[চার]
[Cāra]
[چهار]‬
[châ-har]


-

[পাঁচ]
[pām̐ca]
[پنج]‬
[panj]


-

[ছয়]
[chaẏa]
[شش]‬
[shesh]


-

[সাত]
[sāta]
[هفت]‬
[haft]


-

[আট]
[āṭa]
[هشت]‬
[hasht]


-

[নয়]
[naẏa]
[نه]‬
[noh]


-
১০
[দশ]
[daśa]
[ده]‬
[dah]