روی یکی از تصاویر کلیک کنید!

-
1
[eins]
1
[eins]
1
[eins]
[یک]‬
+


-
2
[zwei]
2
[zwei]
2
[zwei]
[دو]‬
+


-
3
[drei]
3
[drei]
3
[drei]
[سه]‬
+


-
4
[vier]
4
[vier]
4
[vier]
[چهار]‬
+


-
5
[fünf]
5
[fünf]
5
[fünf]
[پنج]‬
+


-
6
[sechs]
6
[sechs]
6
[sechs]
[شش]‬
+


-
7
[sieben]
7
[sieben]
7
[sieben]
[هفت]‬
+


-
8
[acht]
8
[acht]
8
[acht]
[هشت]‬
+


-
9
[neun]
9
[neun]
9
[neun]
[نه]‬
+


-
10
[zehn]
10
[zehn]
10
[zehn]
[ده]‬
+


-
1
[eins]
[یک]‬
[yek]


-
2
[zwei]
[دو]‬
[do]


-
3
[drei]
[سه]‬
[se]


-
4
[vier]
[چهار]‬
[châ-har]


-
5
[fünf]
[پنج]‬
[panj]


-
6
[sechs]
[شش]‬
[shesh]


-
7
[sieben]
[هفت]‬
[haft]


-
8
[acht]
[هشت]‬
[hasht]


-
9
[neun]
[نه]‬
[noh]


-
10
[zehn]
[ده]‬
[dah]