روی یکی از تصاویر کلیک کنید!

-
1
[unu]
1
[unu]
1
[unu]
[یک]‬
+


-
2
[du]
2
[du]
2
[du]
[دو]‬
+


-
3
[tri]
3
[tri]
3
[tri]
[سه]‬
+


-
4
[kvar]
4
[kvar]
4
[kvar]
[چهار]‬
+


-
5
[kvin]
5
[kvin]
5
[kvin]
[پنج]‬
+


-
6
[ses]
6
[ses]
6
[ses]
[شش]‬
+


-
7
[sep]
7
[sep]
7
[sep]
[هفت]‬
+


-
8
[ok]
8
[ok]
8
[ok]
[هشت]‬
+


-
9
[naŭ]
9
[naŭ]
9
[naŭ]
[نه]‬
+


-
10
[dek]
10
[dek]
10
[dek]
[ده]‬
+


-
1
[unu]
[یک]‬
[yek]


-
2
[du]
[دو]‬
[do]


-
3
[tri]
[سه]‬
[se]


-
4
[kvar]
[چهار]‬
[châ-har]


-
5
[kvin]
[پنج]‬
[panj]


-
6
[ses]
[شش]‬
[shesh]


-
7
[sep]
[هفت]‬
[haft]


-
8
[ok]
[هشت]‬
[hasht]


-
9
[naŭ]
[نه]‬
[noh]


-
10
[dek]
[ده]‬
[dah]