روی یکی از تصاویر کلیک کنید!

-
1
[üks]
1
[üks]
1
[üks]
[یک]‬
+


-
2
[kaks]
2
[kaks]
2
[kaks]
[دو]‬
+


-
3
[kolm]
3
[kolm]
3
[kolm]
[سه]‬
+


-
4
[neli]
4
[neli]
4
[neli]
[چهار]‬
+


-
5
[viis]
5
[viis]
5
[viis]
[پنج]‬
+


-
6
[kuus]
6
[kuus]
6
[kuus]
[شش]‬
+


-
7
[seitse]
7
[seitse]
7
[seitse]
[هفت]‬
+


-
8
[kaheksa]
8
[kaheksa]
8
[kaheksa]
[هشت]‬
+


-
9
[üheksa]
9
[üheksa]
9
[üheksa]
[نه]‬
+


-
10
[kümme]
10
[kümme]
10
[kümme]
[ده]‬
+


-
1
[üks]
[یک]‬
[yek]


-
2
[kaks]
[دو]‬
[do]


-
3
[kolm]
[سه]‬
[se]


-
4
[neli]
[چهار]‬
[châ-har]


-
5
[viis]
[پنج]‬
[panj]


-
6
[kuus]
[شش]‬
[shesh]


-
7
[seitse]
[هفت]‬
[haft]


-
8
[kaheksa]
[هشت]‬
[hasht]


-
9
[üheksa]
[نه]‬
[noh]


-
10
[kümme]
[ده]‬
[dah]