روی یکی از تصاویر کلیک کنید!

-
‫1
[אחת]‬
[axat]
‫1
[אחת]‬
[axat]
‫1
[אחת]‬
[axat]
[یک]‬
+


-
‫2
[שתיים]‬
[shtaim]
‫2
[שתיים]‬
[shtaim]
‫2
[שתיים]‬
[shtaim]
[دو]‬
+


-
‫3
[שלוש]‬
[shalosh]
‫3
[שלוש]‬
[shalosh]
‫3
[שלוש]‬
[shalosh]
[سه]‬
+


-
‫4
[ארבע]‬
[arba]
‫4
[ארבע]‬
[arba]
‫4
[ארבע]‬
[arba]
[چهار]‬
+


-
‫5
[חמש]‬
[xamesh]
‫5
[חמש]‬
[xamesh]
‫5
[חמש]‬
[xamesh]
[پنج]‬
+


-
‫6
[שש]‬
[shesh]
‫6
[שש]‬
[shesh]
‫6
[שש]‬
[shesh]
[شش]‬
+


-
‫7
[שבע]‬
[sheva]
‫7
[שבע]‬
[sheva]
‫7
[שבע]‬
[sheva]
[هفت]‬
+


-
‫8
[שמונה]‬
[shmoneh]
‫8
[שמונה]‬
[shmoneh]
‫8
[שמונה]‬
[shmoneh]
[هشت]‬
+


-
‫9
[תשע]‬
[tesha]
‫9
[תשע]‬
[tesha]
‫9
[תשע]‬
[tesha]
[نه]‬
+


-
‫10
[עשר]‬
[esser]
‫10
[עשר]‬
[esser]
‫10
[עשר]‬
[esser]
[ده]‬
+


-
‫1
[אחת]‬
[axat]
[یک]‬
[yek]


-
‫2
[שתיים]‬
[shtaim]
[دو]‬
[do]


-
‫3
[שלוש]‬
[shalosh]
[سه]‬
[se]


-
‫4
[ארבע]‬
[arba]
[چهار]‬
[châ-har]


-
‫5
[חמש]‬
[xamesh]
[پنج]‬
[panj]


-
‫6
[שש]‬
[shesh]
[شش]‬
[shesh]


-
‫7
[שבע]‬
[sheva]
[هفت]‬
[haft]


-
‫8
[שמונה]‬
[shmoneh]
[هشت]‬
[hasht]


-
‫9
[תשע]‬
[tesha]
[نه]‬
[noh]


-
‫10
[עשר]‬
[esser]
[ده]‬
[dah]