روی یکی از تصاویر کلیک کنید!

-
1
[一]
[Ichi]
1
[一]
[Ichi]
1
[一]
[Ichi]
[یک]‬
+


-
2
[二]
[Ni]
2
[二]
[Ni]
2
[二]
[Ni]
[دو]‬
+


-
3
[三]
[San]
3
[三]
[San]
3
[三]
[San]
[سه]‬
+


-
4
[四]
[Shi]
4
[四]
[Shi]
4
[四]
[Shi]
[چهار]‬
+


-
5
[五]
[Go]
5
[五]
[Go]
5
[五]
[Go]
[پنج]‬
+


-
6
[六]
[Roku]
6
[六]
[Roku]
6
[六]
[Roku]
[شش]‬
+


-
7
[七]
[Nana]
7
[七]
[Nana]
7
[七]
[Nana]
[هفت]‬
+


-
8
[八]
[hachi]
8
[八]
[hachi]
8
[八]
[hachi]
[هشت]‬
+


-
9
[九]
[Kyū]
9
[九]
[Kyū]
9
[九]
[Kyū]
[نه]‬
+


-
10
[十]
[Jū]
10
[十]
[Jū]
10
[十]
[Jū]
[ده]‬
+


-
1
[一]
[Ichi]
[یک]‬
[yek]


-
2
[二]
[Ni]
[دو]‬
[do]


-
3
[三]
[San]
[سه]‬
[se]


-
4
[四]
[Shi]
[چهار]‬
[châ-har]


-
5
[五]
[Go]
[پنج]‬
[panj]


-
6
[六]
[Roku]
[شش]‬
[shesh]


-
7
[七]
[Nana]
[هفت]‬
[haft]


-
8
[八]
[hachi]
[هشت]‬
[hasht]


-
9
[九]
[Kyū]
[نه]‬
[noh]


-
10
[十]
[Jū]
[ده]‬
[dah]