روی یکی از تصاویر کلیک کنید!

-
1
[ერთი]
[erti]
1
[ერთი]
[erti]
1
[ერთი]
[erti]
[یک]‬
+


-
2
[ორი]
[ori]
2
[ორი]
[ori]
2
[ორი]
[ori]
[دو]‬
+


-
3
[სამი]
[sami]
3
[სამი]
[sami]
3
[სამი]
[sami]
[سه]‬
+


-
4
[ოთხი]
[otkhi]
4
[ოთხი]
[otkhi]
4
[ოთხი]
[otkhi]
[چهار]‬
+


-
5
[ხუთი]
[khuti]
5
[ხუთი]
[khuti]
5
[ხუთი]
[khuti]
[پنج]‬
+


-
6
[ექვსი]
[ekvsi]
6
[ექვსი]
[ekvsi]
6
[ექვსი]
[ekvsi]
[شش]‬
+


-
7
[შვიდი]
[shvidi]
7
[შვიდი]
[shvidi]
7
[შვიდი]
[shvidi]
[هفت]‬
+


-
8
[რვა]
[rva]
8
[რვა]
[rva]
8
[რვა]
[rva]
[هشت]‬
+


-
9
[ცხრა]
[tskhra]
9
[ცხრა]
[tskhra]
9
[ცხრა]
[tskhra]
[نه]‬
+


-
10
[ათი]
[ati]
10
[ათი]
[ati]
10
[ათი]
[ati]
[ده]‬
+


-
1
[ერთი]
[erti]
[یک]‬
[yek]


-
2
[ორი]
[ori]
[دو]‬
[do]


-
3
[სამი]
[sami]
[سه]‬
[se]


-
4
[ოთხი]
[otkhi]
[چهار]‬
[châ-har]


-
5
[ხუთი]
[khuti]
[پنج]‬
[panj]


-
6
[ექვსი]
[ekvsi]
[شش]‬
[shesh]


-
7
[შვიდი]
[shvidi]
[هفت]‬
[haft]


-
8
[რვა]
[rva]
[هشت]‬
[hasht]


-
9
[ცხრა]
[tskhra]
[نه]‬
[noh]


-
10
[ათი]
[ati]
[ده]‬
[dah]