روی یکی از تصاویر کلیک کنید!

-

[एक]
[Ēka]

[एक]
[Ēka]

[एक]
[Ēka]
[یک]‬
+


-

[दोन]
[Dōna]

[दोन]
[Dōna]

[दोन]
[Dōna]
[دو]‬
+


-

[तीन]
[Tīna]

[तीन]
[Tīna]

[तीन]
[Tīna]
[سه]‬
+


-

[चार]
[Cāra]

[चार]
[Cāra]

[चार]
[Cāra]
[چهار]‬
+


-

[पाच]
[Pāca]

[पाच]
[Pāca]

[पाच]
[Pāca]
[پنج]‬
+


-

[सहा]
[Sahā]

[सहा]
[Sahā]

[सहा]
[Sahā]
[شش]‬
+


-

[सात]
[Sāta]

[सात]
[Sāta]

[सात]
[Sāta]
[هفت]‬
+


-

[आठ]
[āṭha]

[आठ]
[āṭha]

[आठ]
[āṭha]
[هشت]‬
+


-

[नऊ]
[Na'ū]

[नऊ]
[Na'ū]

[नऊ]
[Na'ū]
[نه]‬
+


-
१०
[दहा]
[Dahā]
१०
[दहा]
[Dahā]
१०
[दहा]
[Dahā]
[ده]‬
+


-

[एक]
[Ēka]
[یک]‬
[yek]


-

[दोन]
[Dōna]
[دو]‬
[do]


-

[तीन]
[Tīna]
[سه]‬
[se]


-

[चार]
[Cāra]
[چهار]‬
[châ-har]


-

[पाच]
[Pāca]
[پنج]‬
[panj]


-

[सहा]
[Sahā]
[شش]‬
[shesh]


-

[सात]
[Sāta]
[هفت]‬
[haft]


-

[आठ]
[āṭha]
[هشت]‬
[hasht]


-

[नऊ]
[Na'ū]
[نه]‬
[noh]


-
१०
[दहा]
[Dahā]
[ده]‬
[dah]