روی یکی از تصاویر کلیک کنید!

-
1
[ਇੱਕ]
[Ika]
1
[ਇੱਕ]
[Ika]
1
[ਇੱਕ]
[Ika]
[یک]‬
+


-
2
[ਦੋ]
[Dō]
2
[ਦੋ]
[Dō]
2
[ਦੋ]
[Dō]
[دو]‬
+


-
3
[ ਤਿੰਨ]
[Tina]
3
[ ਤਿੰਨ]
[Tina]
3
[ ਤਿੰਨ]
[Tina]
[سه]‬
+


-
4
[ਚਾਰ]
[Cāra]
4
[ਚਾਰ]
[Cāra]
4
[ਚਾਰ]
[Cāra]
[چهار]‬
+


-
5
[ਪੰਜ]
[Paja]
5
[ਪੰਜ]
[Paja]
5
[ਪੰਜ]
[Paja]
[پنج]‬
+


-
6
[ਛੇ]
[Chē]
6
[ਛੇ]
[Chē]
6
[ਛੇ]
[Chē]
[شش]‬
+


-
7
[ਸੱਤ]
[Sata]
7
[ਸੱਤ]
[Sata]
7
[ਸੱਤ]
[Sata]
[هفت]‬
+


-
8
[ਅੱਠ]
[Aṭha]
8
[ਅੱਠ]
[Aṭha]
8
[ਅੱਠ]
[Aṭha]
[هشت]‬
+


-
9
[ ਨੌਂ]
[Nauṁ]
9
[ ਨੌਂ]
[Nauṁ]
9
[ ਨੌਂ]
[Nauṁ]
[نه]‬
+


-
10
[ ਦਸ]
[Dasa]
10
[ ਦਸ]
[Dasa]
10
[ ਦਸ]
[Dasa]
[ده]‬
+


-
1
[ਇੱਕ]
[Ika]
[یک]‬
[yek]


-
2
[ਦੋ]
[Dō]
[دو]‬
[do]


-
3
[ ਤਿੰਨ]
[Tina]
[سه]‬
[se]


-
4
[ਚਾਰ]
[Cāra]
[چهار]‬
[châ-har]


-
5
[ਪੰਜ]
[Paja]
[پنج]‬
[panj]


-
6
[ਛੇ]
[Chē]
[شش]‬
[shesh]


-
7
[ਸੱਤ]
[Sata]
[هفت]‬
[haft]


-
8
[ਅੱਠ]
[Aṭha]
[هشت]‬
[hasht]


-
9
[ ਨੌਂ]
[Nauṁ]
[نه]‬
[noh]


-
10
[ ਦਸ]
[Dasa]
[ده]‬
[dah]