روی یکی از تصاویر کلیک کنید!

-
1
[jeden]
1
[jeden]
1
[jeden]
[یک]‬
+


-
2
[dva]
2
[dva]
2
[dva]
[دو]‬
+


-
3
[tri]
3
[tri]
3
[tri]
[سه]‬
+


-
4
[štyri]
4
[štyri]
4
[štyri]
[چهار]‬
+


-
5
[päť]
5
[päť]
5
[päť]
[پنج]‬
+


-
6
[šesť]
6
[šesť]
6
[šesť]
[شش]‬
+


-
7
[sedem]
7
[sedem]
7
[sedem]
[هفت]‬
+


-
8
[osem]
8
[osem]
8
[osem]
[هشت]‬
+


-
9
[deväť]
9
[deväť]
9
[deväť]
[نه]‬
+


-
10
[desať]
10
[desať]
10
[desať]
[ده]‬
+


-
1
[jeden]
[یک]‬
[yek]


-
2
[dva]
[دو]‬
[do]


-
3
[tri]
[سه]‬
[se]


-
4
[štyri]
[چهار]‬
[châ-har]


-
5
[päť]
[پنج]‬
[panj]


-
6
[šesť]
[شش]‬
[shesh]


-
7
[sedem]
[هفت]‬
[haft]


-
8
[osem]
[هشت]‬
[hasht]


-
9
[deväť]
[نه]‬
[noh]


-
10
[desať]
[ده]‬
[dah]