روی یکی از تصاویر کلیک کنید!

-
1
[ఒకటి]
[Okaṭi]
1
[ఒకటి]
[Okaṭi]
1
[ఒకటి]
[Okaṭi]
[یک]‬
+


-
2
[రెండు]
[Reṇḍu]
2
[రెండు]
[Reṇḍu]
2
[రెండు]
[Reṇḍu]
[دو]‬
+


-
3
[మూడు]
[Mūḍu]
3
[మూడు]
[Mūḍu]
3
[మూడు]
[Mūḍu]
[سه]‬
+


-
4
[నాలుగు]
[Nālugu]
4
[నాలుగు]
[Nālugu]
4
[నాలుగు]
[Nālugu]
[چهار]‬
+


-
5
[ఐదు]
[Aidu]
5
[ఐదు]
[Aidu]
5
[ఐదు]
[Aidu]
[پنج]‬
+


-
6
[ఆరు]
[Āru]
6
[ఆరు]
[Āru]
6
[ఆరు]
[Āru]
[شش]‬
+


-
7
[ఏడు]
[Ēḍu]
7
[ఏడు]
[Ēḍu]
7
[ఏడు]
[Ēḍu]
[هفت]‬
+


-
8
[ఎనిమిది]
[Enimidi]
8
[ఎనిమిది]
[Enimidi]
8
[ఎనిమిది]
[Enimidi]
[هشت]‬
+


-
9
[తొమ్మిది]
[Tom'midi]
9
[తొమ్మిది]
[Tom'midi]
9
[తొమ్మిది]
[Tom'midi]
[نه]‬
+


-
10
[పది]
[Padi]
10
[పది]
[Padi]
10
[పది]
[Padi]
[ده]‬
+


-
1
[ఒకటి]
[Okaṭi]
[یک]‬
[yek]


-
2
[రెండు]
[Reṇḍu]
[دو]‬
[do]


-
3
[మూడు]
[Mūḍu]
[سه]‬
[se]


-
4
[నాలుగు]
[Nālugu]
[چهار]‬
[châ-har]


-
5
[ఐదు]
[Aidu]
[پنج]‬
[panj]


-
6
[ఆరు]
[Āru]
[شش]‬
[shesh]


-
7
[ఏడు]
[Ēḍu]
[هفت]‬
[haft]


-
8
[ఎనిమిది]
[Enimidi]
[هشت]‬
[hasht]


-
9
[తొమ్మిది]
[Tom'midi]
[نه]‬
[noh]


-
10
[పది]
[Padi]
[ده]‬
[dah]