روی یکی از تصاویر کلیک کنید!

-
1
[ሓደ]
[ḥade]
1
[ሓደ]
[ḥade]
1
[ሓደ]
[ḥade]
[یک]‬
+


-
2
[ክልተ]
[kilite]
2
[ክልተ]
[kilite]
2
[ክልተ]
[kilite]
[دو]‬
+


-
3
[ሰለስተ]
[selesite]
3
[ሰለስተ]
[selesite]
3
[ሰለስተ]
[selesite]
[سه]‬
+


-
4
[ኣርባዕተ]
[ariba‘ite]
4
[ኣርባዕተ]
[ariba‘ite]
4
[ኣርባዕተ]
[ariba‘ite]
[چهار]‬
+


-
5
[ሓሙሽተ]
[ḥamushite]
5
[ሓሙሽተ]
[ḥamushite]
5
[ሓሙሽተ]
[ḥamushite]
[پنج]‬
+


-
6
[ሽዱሽተ]
[shidushite]
6
[ሽዱሽተ]
[shidushite]
6
[ሽዱሽተ]
[shidushite]
[شش]‬
+


-
7
[ሸውዓተ]
[shewi‘ate]
7
[ሸውዓተ]
[shewi‘ate]
7
[ሸውዓተ]
[shewi‘ate]
[هفت]‬
+


-
8
[ሸሞንተ]
[shemonite]
8
[ሸሞንተ]
[shemonite]
8
[ሸሞንተ]
[shemonite]
[هشت]‬
+


-
9
[ትሽዓተ]
[tishi‘ate]
9
[ትሽዓተ]
[tishi‘ate]
9
[ትሽዓተ]
[tishi‘ate]
[نه]‬
+


-
10
[ዓሰርተ]
[‘aserite]
10
[ዓሰርተ]
[‘aserite]
10
[ዓሰርተ]
[‘aserite]
[ده]‬
+


-
1
[ሓደ]
[ḥade]
[یک]‬
[yek]


-
2
[ክልተ]
[kilite]
[دو]‬
[do]


-
3
[ሰለስተ]
[selesite]
[سه]‬
[se]


-
4
[ኣርባዕተ]
[ariba‘ite]
[چهار]‬
[châ-har]


-
5
[ሓሙሽተ]
[ḥamushite]
[پنج]‬
[panj]


-
6
[ሽዱሽተ]
[shidushite]
[شش]‬
[shesh]


-
7
[ሸውዓተ]
[shewi‘ate]
[هفت]‬
[haft]


-
8
[ሸሞንተ]
[shemonite]
[هشت]‬
[hasht]


-
9
[ትሽዓተ]
[tishi‘ate]
[نه]‬
[noh]


-
10
[ዓሰርተ]
[‘aserite]
[ده]‬
[dah]