روی یکی از تصاویر کلیک کنید!

-
1
[один]
[odyn]
1
[один]
[odyn]
1
[один]
[odyn]
[یک]‬
+


-
2
[два]
[dva]
2
[два]
[dva]
2
[два]
[dva]
[دو]‬
+


-
3
[три]
[try]
3
[три]
[try]
3
[три]
[try]
[سه]‬
+


-
4
[чотири]
[chotyry]
4
[чотири]
[chotyry]
4
[чотири]
[chotyry]
[چهار]‬
+


-
5
[п’ять]
[pʺyatʹ]
5
[п’ять]
[pʺyatʹ]
5
[п’ять]
[pʺyatʹ]
[پنج]‬
+


-
6
[шість]
[shistʹ]
6
[шість]
[shistʹ]
6
[шість]
[shistʹ]
[شش]‬
+


-
7
[сім]
[sim]
7
[сім]
[sim]
7
[сім]
[sim]
[هفت]‬
+


-
8
[вісім]
[visim]
8
[вісім]
[visim]
8
[вісім]
[visim]
[هشت]‬
+


-
9
[дев’ять]
[devʺyatʹ]
9
[дев’ять]
[devʺyatʹ]
9
[дев’ять]
[devʺyatʹ]
[نه]‬
+


-
10
[десять]
[desyatʹ]
10
[десять]
[desyatʹ]
10
[десять]
[desyatʹ]
[ده]‬
+


-
1
[один]
[odyn]
[یک]‬
[yek]


-
2
[два]
[dva]
[دو]‬
[do]


-
3
[три]
[try]
[سه]‬
[se]


-
4
[чотири]
[chotyry]
[چهار]‬
[châ-har]


-
5
[п’ять]
[pʺyatʹ]
[پنج]‬
[panj]


-
6
[шість]
[shistʹ]
[شش]‬
[shesh]


-
7
[сім]
[sim]
[هفت]‬
[haft]


-
8
[вісім]
[visim]
[هشت]‬
[hasht]


-
9
[дев’ять]
[devʺyatʹ]
[نه]‬
[noh]


-
10
[десять]
[desyatʹ]
[ده]‬
[dah]