روی یکی از تصاویر کلیک کنید!

-
1[一]
[一]
[Yī]
1[一]
[一]
[Yī]
1[一]
[一]
[Yī]
[یک]‬
+


-
2[二]
[二]
[Èr]
2[二]
[二]
[Èr]
2[二]
[二]
[Èr]
[دو]‬
+


-
3[三]
[三]
[Sān]
3[三]
[三]
[Sān]
3[三]
[三]
[Sān]
[سه]‬
+


-
4[四]
[四]
[Sì]
4[四]
[四]
[Sì]
4[四]
[四]
[Sì]
[چهار]‬
+


-
5[五]
[五]
[Wǔ]
5[五]
[五]
[Wǔ]
5[五]
[五]
[Wǔ]
[پنج]‬
+


-
6[六]
[六]
[Liù]
6[六]
[六]
[Liù]
6[六]
[六]
[Liù]
[شش]‬
+


-
7[七]
[七]
[Qī]
7[七]
[七]
[Qī]
7[七]
[七]
[Qī]
[هفت]‬
+


-
8[八]
[八]
[bā]
8[八]
[八]
[bā]
8[八]
[八]
[bā]
[هشت]‬
+


-
9[九]
[九]
[Jiǔ]
9[九]
[九]
[Jiǔ]
9[九]
[九]
[Jiǔ]
[نه]‬
+


-
10[十]
[十]
[Shí]
10[十]
[十]
[Shí]
10[十]
[十]
[Shí]
[ده]‬
+


-
1[一]
[一]
[Yī]
[یک]‬
[yek]


-
2[二]
[二]
[Èr]
[دو]‬
[do]


-
3[三]
[三]
[Sān]
[سه]‬
[se]


-
4[四]
[四]
[Sì]
[چهار]‬
[châ-har]


-
5[五]
[五]
[Wǔ]
[پنج]‬
[panj]


-
6[六]
[六]
[Liù]
[شش]‬
[shesh]


-
7[七]
[七]
[Qī]
[هفت]‬
[haft]


-
8[八]
[八]
[bā]
[هشت]‬
[hasht]


-
9[九]
[九]
[Jiǔ]
[نه]‬
[noh]


-
10[十]
[十]
[Shí]
[ده]‬
[dah]