დააჭირე გამოსახულებას!

-
1
[unu]
1
[unu]
1
[unu]
[ერთი]
+


-
2
[du]
2
[du]
2
[du]
[ორი]
+


-
3
[tri]
3
[tri]
3
[tri]
[სამი]
+


-
4
[kvar]
4
[kvar]
4
[kvar]
[ოთხი]
+


-
5
[kvin]
5
[kvin]
5
[kvin]
[ხუთი]
+


-
6
[ses]
6
[ses]
6
[ses]
[ექვსი]
+


-
7
[sep]
7
[sep]
7
[sep]
[შვიდი]
+


-
8
[ok]
8
[ok]
8
[ok]
[რვა]
+


-
9
[naŭ]
9
[naŭ]
9
[naŭ]
[ცხრა]
+


-
10
[dek]
10
[dek]
10
[dek]
[ათი]
+


-
1
[unu]
[ერთი]
[erti]


-
2
[du]
[ორი]
[ori]


-
3
[tri]
[სამი]
[sami]


-
4
[kvar]
[ოთხი]
[otkhi]


-
5
[kvin]
[ხუთი]
[khuti]


-
6
[ses]
[ექვსი]
[ekvsi]


-
7
[sep]
[შვიდი]
[shvidi]


-
8
[ok]
[რვა]
[rva]


-
9
[naŭ]
[ცხრა]
[tskhra]


-
10
[dek]
[ათი]
[ati]