დააჭირე გამოსახულებას!

-
1
[um]
1
[um]
1
[um]
[ერთი]
+


-
2
[dois]
2
[dois]
2
[dois]
[ორი]
+


-
3
[três]
3
[três]
3
[três]
[სამი]
+


-
4
[quatro]
4
[quatro]
4
[quatro]
[ოთხი]
+


-
5
[cinco]
5
[cinco]
5
[cinco]
[ხუთი]
+


-
6
[seis]
6
[seis]
6
[seis]
[ექვსი]
+


-
7
[sete]
7
[sete]
7
[sete]
[შვიდი]
+


-
8
[oito]
8
[oito]
8
[oito]
[რვა]
+


-
9
[nove]
9
[nove]
9
[nove]
[ცხრა]
+


-
10
[dez]
10
[dez]
10
[dez]
[ათი]
+


-
1
[um]
[ერთი]
[erti]


-
2
[dois]
[ორი]
[ori]


-
3
[três]
[სამი]
[sami]


-
4
[quatro]
[ოთხი]
[otkhi]


-
5
[cinco]
[ხუთი]
[khuti]


-
6
[seis]
[ექვსი]
[ekvsi]


-
7
[sete]
[შვიდი]
[shvidi]


-
8
[oito]
[რვა]
[rva]


-
9
[nove]
[ცხრა]
[tskhra]


-
10
[dez]
[ათი]
[ati]