ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ!

-
1
[አንድ]
[ānidi]
1
[አንድ]
[ānidi]
1
[አንድ]
[ānidi]
[ಒಂದು]
+


-
2
[ሁለት]
[huleti]
2
[ሁለት]
[huleti]
2
[ሁለት]
[huleti]
[ಎರಡು]
+


-
3
[ሶስት]
[sositi]
3
[ሶስት]
[sositi]
3
[ሶስት]
[sositi]
[ಮೂರು]
+


-
4
[አራት]
[ārati]
4
[አራት]
[ārati]
4
[አራት]
[ārati]
[ನಾಲ್ಕು]
+


-
5
[አምስት]
[āmisiti]
5
[አምስት]
[āmisiti]
5
[አምስት]
[āmisiti]
[ಐದು]
+


-
6
[ስድስት]
[sidisiti]
6
[ስድስት]
[sidisiti]
6
[ስድስት]
[sidisiti]
[ಆರು]
+


-
7
[ሰባት]
[sebati]
7
[ሰባት]
[sebati]
7
[ሰባት]
[sebati]
[ಏಳು]
+


-
8
[ስምንት]
[siminiti]
8
[ስምንት]
[siminiti]
8
[ስምንት]
[siminiti]
[ಎಂಟು]
+


-
9
[ዘጠኝ]
[zet’enyi]
9
[ዘጠኝ]
[zet’enyi]
9
[ዘጠኝ]
[zet’enyi]
[ಒಂಬತ್ತು]
+


-
10
[አስር]
[āsiri]
10
[አስር]
[āsiri]
10
[አስር]
[āsiri]
[ಹತ್ತು]
+


-
1
[አንድ]
[ānidi]
[ಒಂದು]
[Ondu]


-
2
[ሁለት]
[huleti]
[ಎರಡು]
[eraḍu]


-
3
[ሶስት]
[sositi]
[ಮೂರು]
[Mūru]


-
4
[አራት]
[ārati]
[ನಾಲ್ಕು]
[Nālku]


-
5
[አምስት]
[āmisiti]
[ಐದು]
[Aidu]


-
6
[ስድስት]
[sidisiti]
[ಆರು]
[Āru]


-
7
[ሰባት]
[sebati]
[ಏಳು]
[Ēḷu]


-
8
[ስምንት]
[siminiti]
[ಎಂಟು]
[Eṇṭu]


-
9
[ዘጠኝ]
[zet’enyi]
[ಒಂಬತ್ತು]
[Ombattu]


-
10
[አስር]
[āsiri]
[ಹತ್ತು]
[Hattu]