ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ!

-
1
[адзін]
[adzіn]
1
[адзін]
[adzіn]
1
[адзін]
[adzіn]
[ಒಂದು]
+


-
2
[два]
[dva]
2
[два]
[dva]
2
[два]
[dva]
[ಎರಡು]
+


-
3
[тры]
[try]
3
[тры]
[try]
3
[тры]
[try]
[ಮೂರು]
+


-
4
[чатыры]
[chatyry]
4
[чатыры]
[chatyry]
4
[чатыры]
[chatyry]
[ನಾಲ್ಕು]
+


-
5
[пяць]
[pyats’]
5
[пяць]
[pyats’]
5
[пяць]
[pyats’]
[ಐದು]
+


-
6
[шэсць]
[shests’]
6
[шэсць]
[shests’]
6
[шэсць]
[shests’]
[ಆರು]
+


-
7
[сем]
[sem]
7
[сем]
[sem]
7
[сем]
[sem]
[ಏಳು]
+


-
8
[восем]
[vosem]
8
[восем]
[vosem]
8
[восем]
[vosem]
[ಎಂಟು]
+


-
9
[дзевяць]
[dzevyats’]
9
[дзевяць]
[dzevyats’]
9
[дзевяць]
[dzevyats’]
[ಒಂಬತ್ತು]
+


-
10
[Дзесяць]
[Dzesyats’]
10
[Дзесяць]
[Dzesyats’]
10
[Дзесяць]
[Dzesyats’]
[ಹತ್ತು]
+


-
1
[адзін]
[adzіn]
[ಒಂದು]
[Ondu]


-
2
[два]
[dva]
[ಎರಡು]
[eraḍu]


-
3
[тры]
[try]
[ಮೂರು]
[Mūru]


-
4
[чатыры]
[chatyry]
[ನಾಲ್ಕು]
[Nālku]


-
5
[пяць]
[pyats’]
[ಐದು]
[Aidu]


-
6
[шэсць]
[shests’]
[ಆರು]
[Āru]


-
7
[сем]
[sem]
[ಏಳು]
[Ēḷu]


-
8
[восем]
[vosem]
[ಎಂಟು]
[Eṇṭu]


-
9
[дзевяць]
[dzevyats’]
[ಒಂಬತ್ತು]
[Ombattu]


-
10
[Дзесяць]
[Dzesyats’]
[ಹತ್ತು]
[Hattu]