ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ!

-
1
[ένα]
[éna]
1
[ένα]
[éna]
1
[ένα]
[éna]
[ಒಂದು]
+


-
2
[δύο]
[dýo]
2
[δύο]
[dýo]
2
[δύο]
[dýo]
[ಎರಡು]
+


-
3
[τρία]
[tría]
3
[τρία]
[tría]
3
[τρία]
[tría]
[ಮೂರು]
+


-
4
[τέσσερα]
[téssera]
4
[τέσσερα]
[téssera]
4
[τέσσερα]
[téssera]
[ನಾಲ್ಕು]
+


-
5
[πέντε]
[pénte]
5
[πέντε]
[pénte]
5
[πέντε]
[pénte]
[ಐದು]
+


-
6
[έξι]
[éxi]
6
[έξι]
[éxi]
6
[έξι]
[éxi]
[ಆರು]
+


-
7
[επτά]
[eptá]
7
[επτά]
[eptá]
7
[επτά]
[eptá]
[ಏಳು]
+


-
8
[οκτώ]
[oktṓ]
8
[οκτώ]
[oktṓ]
8
[οκτώ]
[oktṓ]
[ಎಂಟು]
+


-
9
[εννέα]
[ennéa]
9
[εννέα]
[ennéa]
9
[εννέα]
[ennéa]
[ಒಂಬತ್ತು]
+


-
10
[δέκα]
[déka]
10
[δέκα]
[déka]
10
[δέκα]
[déka]
[ಹತ್ತು]
+


-
1
[ένα]
[éna]
[ಒಂದು]
[Ondu]


-
2
[δύο]
[dýo]
[ಎರಡು]
[eraḍu]


-
3
[τρία]
[tría]
[ಮೂರು]
[Mūru]


-
4
[τέσσερα]
[téssera]
[ನಾಲ್ಕು]
[Nālku]


-
5
[πέντε]
[pénte]
[ಐದು]
[Aidu]


-
6
[έξι]
[éxi]
[ಆರು]
[Āru]


-
7
[επτά]
[eptá]
[ಏಳು]
[Ēḷu]


-
8
[οκτώ]
[oktṓ]
[ಎಂಟು]
[Eṇṭu]


-
9
[εννέα]
[ennéa]
[ಒಂಬತ್ತು]
[Ombattu]


-
10
[δέκα]
[déka]
[ಹತ್ತು]
[Hattu]