ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ!

-
1
[бір]
[bir]
1
[бір]
[bir]
1
[бір]
[bir]
[ಒಂದು]
+


-
2
[екі]
[eki]
2
[екі]
[eki]
2
[екі]
[eki]
[ಎರಡು]
+


-
3
[үш]
[üş]
3
[үш]
[üş]
3
[үш]
[üş]
[ಮೂರು]
+


-
4
[төрт]
[tört]
4
[төрт]
[tört]
4
[төрт]
[tört]
[ನಾಲ್ಕು]
+


-
5
[бес]
[bes]
5
[бес]
[bes]
5
[бес]
[bes]
[ಐದು]
+


-
6
[алты]
[altı]
6
[алты]
[altı]
6
[алты]
[altı]
[ಆರು]
+


-
7
[жеті]
[jeti]
7
[жеті]
[jeti]
7
[жеті]
[jeti]
[ಏಳು]
+


-
8
[Сегіз]
[Segiz]
8
[Сегіз]
[Segiz]
8
[Сегіз]
[Segiz]
[ಎಂಟು]
+


-
9
[тоғыз]
[toğız]
9
[тоғыз]
[toğız]
9
[тоғыз]
[toğız]
[ಒಂಬತ್ತು]
+


-
10
[он]
[on]
10
[он]
[on]
10
[он]
[on]
[ಹತ್ತು]
+


-
1
[бір]
[bir]
[ಒಂದು]
[Ondu]


-
2
[екі]
[eki]
[ಎರಡು]
[eraḍu]


-
3
[үш]
[üş]
[ಮೂರು]
[Mūru]


-
4
[төрт]
[tört]
[ನಾಲ್ಕು]
[Nālku]


-
5
[бес]
[bes]
[ಐದು]
[Aidu]


-
6
[алты]
[altı]
[ಆರು]
[Āru]


-
7
[жеті]
[jeti]
[ಏಳು]
[Ēḷu]


-
8
[Сегіз]
[Segiz]
[ಎಂಟು]
[Eṇṭu]


-
9
[тоғыз]
[toğız]
[ಒಂಬತ್ತು]
[Ombattu]


-
10
[он]
[on]
[ಹತ್ತು]
[Hattu]