ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ!

-

[ಒಂದು]
[Ondu]

[ಒಂದು]
[Ondu]

[ಒಂದು]
[Ondu]
[ಒಂದು]
+


-

[ಎರಡು]
[eraḍu]

[ಎರಡು]
[eraḍu]

[ಎರಡು]
[eraḍu]
[ಎರಡು]
+


-

[ಮೂರು]
[Mūru]

[ಮೂರು]
[Mūru]

[ಮೂರು]
[Mūru]
[ಮೂರು]
+


-

[ನಾಲ್ಕು]
[Nālku]

[ನಾಲ್ಕು]
[Nālku]

[ನಾಲ್ಕು]
[Nālku]
[ನಾಲ್ಕು]
+


-

[ಐದು]
[Aidu]

[ಐದು]
[Aidu]

[ಐದು]
[Aidu]
[ಐದು]
+


-

[ಆರು]
[Āru]

[ಆರು]
[Āru]

[ಆರು]
[Āru]
[ಆರು]
+


-

[ಏಳು]
[Ēḷu]

[ಏಳು]
[Ēḷu]

[ಏಳು]
[Ēḷu]
[ಏಳು]
+


-

[ಎಂಟು]
[Eṇṭu]

[ಎಂಟು]
[Eṇṭu]

[ಎಂಟು]
[Eṇṭu]
[ಎಂಟು]
+


-

[ಒಂಬತ್ತು]
[Ombattu]

[ಒಂಬತ್ತು]
[Ombattu]

[ಒಂಬತ್ತು]
[Ombattu]
[ಒಂಬತ್ತು]
+


-
೧೦
[ಹತ್ತು]
[Hattu]
೧೦
[ಹತ್ತು]
[Hattu]
೧೦
[ಹತ್ತು]
[Hattu]
[ಹತ್ತು]
+


-

[ಒಂದು]
[Ondu]
[ಒಂದು]
[Ondu]


-

[ಎರಡು]
[eraḍu]
[ಎರಡು]
[eraḍu]


-

[ಮೂರು]
[Mūru]
[ಮೂರು]
[Mūru]


-

[ನಾಲ್ಕು]
[Nālku]
[ನಾಲ್ಕು]
[Nālku]


-

[ಐದು]
[Aidu]
[ಐದು]
[Aidu]


-

[ಆರು]
[Āru]
[ಆರು]
[Āru]


-

[ಏಳು]
[Ēḷu]
[ಏಳು]
[Ēḷu]


-

[ಎಂಟು]
[Eṇṭu]
[ಎಂಟು]
[Eṇṭu]


-

[ಒಂಬತ್ತು]
[Ombattu]
[ಒಂಬತ್ತು]
[Ombattu]


-
೧೦
[ಹತ್ತು]
[Hattu]
[ಹತ್ತು]
[Hattu]