ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ!

-

[एक]
[Ēka]

[एक]
[Ēka]

[एक]
[Ēka]
[ಒಂದು]
+


-

[दोन]
[Dōna]

[दोन]
[Dōna]

[दोन]
[Dōna]
[ಎರಡು]
+


-

[तीन]
[Tīna]

[तीन]
[Tīna]

[तीन]
[Tīna]
[ಮೂರು]
+


-

[चार]
[Cāra]

[चार]
[Cāra]

[चार]
[Cāra]
[ನಾಲ್ಕು]
+


-

[पाच]
[Pāca]

[पाच]
[Pāca]

[पाच]
[Pāca]
[ಐದು]
+


-

[सहा]
[Sahā]

[सहा]
[Sahā]

[सहा]
[Sahā]
[ಆರು]
+


-

[सात]
[Sāta]

[सात]
[Sāta]

[सात]
[Sāta]
[ಏಳು]
+


-

[आठ]
[āṭha]

[आठ]
[āṭha]

[आठ]
[āṭha]
[ಎಂಟು]
+


-

[नऊ]
[Na'ū]

[नऊ]
[Na'ū]

[नऊ]
[Na'ū]
[ಒಂಬತ್ತು]
+


-
१०
[दहा]
[Dahā]
१०
[दहा]
[Dahā]
१०
[दहा]
[Dahā]
[ಹತ್ತು]
+


-

[एक]
[Ēka]
[ಒಂದು]
[Ondu]


-

[दोन]
[Dōna]
[ಎರಡು]
[eraḍu]


-

[तीन]
[Tīna]
[ಮೂರು]
[Mūru]


-

[चार]
[Cāra]
[ನಾಲ್ಕು]
[Nālku]


-

[पाच]
[Pāca]
[ಐದು]
[Aidu]


-

[सहा]
[Sahā]
[ಆರು]
[Āru]


-

[सात]
[Sāta]
[ಏಳು]
[Ēḷu]


-

[आठ]
[āṭha]
[ಎಂಟು]
[Eṇṭu]


-

[नऊ]
[Na'ū]
[ಒಂಬತ್ತು]
[Ombattu]


-
१०
[दहा]
[Dahā]
[ಹತ್ತು]
[Hattu]