ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ!

-
91
[noventa e um]
91
[noventa e um]
91
[noventa e um]
[ತೊಂಬತ್ತೊಂದು]
+


-
92
[noventa e dois]
92
[noventa e dois]
92
[noventa e dois]
[ತೊಂಬತ್ತೆರಡು]
+


-
93
[noventa e três]
93
[noventa e três]
93
[noventa e três]
[ತೊಂಬತ್ತಮೂರು]
+


-
94
[noventa e quatro]
94
[noventa e quatro]
94
[noventa e quatro]
[ತೊಂಬತ್ತನಾಲ್ಕು]
+


-
95
[noventa e cinco]
95
[noventa e cinco]
95
[noventa e cinco]
[ತೊಂಬತ್ತಐದು]
+


-
96
[noventa e seis]
96
[noventa e seis]
96
[noventa e seis]
[ತೊಂಬತ್ತಾರು]
+


-
97
[noventa e sete]
97
[noventa e sete]
97
[noventa e sete]
[ತೊಂಬತ್ತೇಳು]
+


-
98
[noventa e oito]
98
[noventa e oito]
98
[noventa e oito]
[ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು]
+


-
99
[noventa e nove]
99
[noventa e nove]
99
[noventa e nove]
[ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು]
+


-
100
[cem]
100
[cem]
100
[cem]
[ಒಂದು ನೂರು]
+


-
91
[noventa e um]
[ತೊಂಬತ್ತೊಂದು]
[Tombattondu]


-
92
[noventa e dois]
[ತೊಂಬತ್ತೆರಡು]
[Tombatteraḍu]


-
93
[noventa e três]
[ತೊಂಬತ್ತಮೂರು]
[Tombattamūru]


-
94
[noventa e quatro]
[ತೊಂಬತ್ತನಾಲ್ಕು]
[Tombattanālku]


-
95
[noventa e cinco]
[ತೊಂಬತ್ತಐದು]
[Tombatta'aidu]


-
96
[noventa e seis]
[ತೊಂಬತ್ತಾರು]
[Tombattāru]


-
97
[noventa e sete]
[ತೊಂಬತ್ತೇಳು]
[Tombattēḷu]


-
98
[noventa e oito]
[ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು]
[Tombatteṇṭu]


-
99
[noventa e nove]
[ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು]
[Tombattombattu]


-
100
[cem]
[ಒಂದು ನೂರು]
[Ondu nūru]