ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ!

-
21
[vinte e um]
21
[vinte e um]
21
[vinte e um]
[ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು]
+


-
22
[vinte e dois]
22
[vinte e dois]
22
[vinte e dois]
[ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು]
+


-
23
[vinte e três]
23
[vinte e três]
23
[vinte e três]
[ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು]
+


-
24
[vinte e quatro]
24
[vinte e quatro]
24
[vinte e quatro]
[ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು]
+


-
25
[vinte e cinco]
25
[vinte e cinco]
25
[vinte e cinco]
[ಇಪ್ಪತ್ತೈದು]
+


-
26
[vinte e seis]
26
[vinte e seis]
26
[vinte e seis]
[ಇಪ್ಪತ್ತಾರು]
+


-
27
[vinte e sete]
27
[vinte e sete]
27
[vinte e sete]
[ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು]
+


-
28
[vinte e oito]
28
[vinte e oito]
28
[vinte e oito]
[ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು]
+


-
29
[vinte e nove]
29
[vinte e nove]
29
[vinte e nove]
[ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು]
+


-
30
[trinta]
30
[trinta]
30
[trinta]
[ಮೂವತ್ತು]
+


-
21
[vinte e um]
[ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು]
[Ippattondu]


-
22
[vinte e dois]
[ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು]
[Ippatteraḍu]


-
23
[vinte e três]
[ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು]
[Ippattamūru]


-
24
[vinte e quatro]
[ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು]
[Ippatnālku]


-
25
[vinte e cinco]
[ಇಪ್ಪತ್ತೈದು]
[Ippattaidu]


-
26
[vinte e seis]
[ಇಪ್ಪತ್ತಾರು]
[Ippattāru]


-
27
[vinte e sete]
[ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು]
[Ippattēḷu]


-
28
[vinte e oito]
[ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು]
[Ippatteṇṭu]


-
29
[vinte e nove]
[ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು]
[Ippattombattu]


-
30
[trinta]
[ಮೂವತ್ತು]
[Mūvattu]