ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ!

-
1
[ஒன்று]
[Oṉṟu]
1
[ஒன்று]
[Oṉṟu]
1
[ஒன்று]
[Oṉṟu]
[ಒಂದು]
+


-
2
[இரண்டு]
[Iraṇṭu]
2
[இரண்டு]
[Iraṇṭu]
2
[இரண்டு]
[Iraṇṭu]
[ಎರಡು]
+


-
3
[மூன்று]
[Mūṉṟu]
3
[மூன்று]
[Mūṉṟu]
3
[மூன்று]
[Mūṉṟu]
[ಮೂರು]
+


-
4
[நான்கு]
[Nāṉku]
4
[நான்கு]
[Nāṉku]
4
[நான்கு]
[Nāṉku]
[ನಾಲ್ಕು]
+


-
5
[ஐந்து]
[Aintu]
5
[ஐந்து]
[Aintu]
5
[ஐந்து]
[Aintu]
[ಐದು]
+


-
6
[ஆறு]
[Āṟu]
6
[ஆறு]
[Āṟu]
6
[ஆறு]
[Āṟu]
[ಆರು]
+


-
7
[ஏழு]
[Ēḻu]
7
[ஏழு]
[Ēḻu]
7
[ஏழு]
[Ēḻu]
[ಏಳು]
+


-
8
[எட்டு]
[Eṭṭu]
8
[எட்டு]
[Eṭṭu]
8
[எட்டு]
[Eṭṭu]
[ಎಂಟು]
+


-
9
[ஒன்பது]
[Oṉpatu]
9
[ஒன்பது]
[Oṉpatu]
9
[ஒன்பது]
[Oṉpatu]
[ಒಂಬತ್ತು]
+


-
10
[பத்து]
[Pattu]
10
[பத்து]
[Pattu]
10
[பத்து]
[Pattu]
[ಹತ್ತು]
+


-
1
[ஒன்று]
[Oṉṟu]
[ಒಂದು]
[Ondu]


-
2
[இரண்டு]
[Iraṇṭu]
[ಎರಡು]
[eraḍu]


-
3
[மூன்று]
[Mūṉṟu]
[ಮೂರು]
[Mūru]


-
4
[நான்கு]
[Nāṉku]
[ನಾಲ್ಕು]
[Nālku]


-
5
[ஐந்து]
[Aintu]
[ಐದು]
[Aidu]


-
6
[ஆறு]
[Āṟu]
[ಆರು]
[Āru]


-
7
[ஏழு]
[Ēḻu]
[ಏಳು]
[Ēḷu]


-
8
[எட்டு]
[Eṭṭu]
[ಎಂಟು]
[Eṇṭu]


-
9
[ஒன்பது]
[Oṉpatu]
[ಒಂಬತ್ತು]
[Ombattu]


-
10
[பத்து]
[Pattu]
[ಹತ್ತು]
[Hattu]