ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ!

-
1
[ఒకటి]
[Okaṭi]
1
[ఒకటి]
[Okaṭi]
1
[ఒకటి]
[Okaṭi]
[ಒಂದು]
+


-
2
[రెండు]
[Reṇḍu]
2
[రెండు]
[Reṇḍu]
2
[రెండు]
[Reṇḍu]
[ಎರಡು]
+


-
3
[మూడు]
[Mūḍu]
3
[మూడు]
[Mūḍu]
3
[మూడు]
[Mūḍu]
[ಮೂರು]
+


-
4
[నాలుగు]
[Nālugu]
4
[నాలుగు]
[Nālugu]
4
[నాలుగు]
[Nālugu]
[ನಾಲ್ಕು]
+


-
5
[ఐదు]
[Aidu]
5
[ఐదు]
[Aidu]
5
[ఐదు]
[Aidu]
[ಐದು]
+


-
6
[ఆరు]
[Āru]
6
[ఆరు]
[Āru]
6
[ఆరు]
[Āru]
[ಆರು]
+


-
7
[ఏడు]
[Ēḍu]
7
[ఏడు]
[Ēḍu]
7
[ఏడు]
[Ēḍu]
[ಏಳು]
+


-
8
[ఎనిమిది]
[Enimidi]
8
[ఎనిమిది]
[Enimidi]
8
[ఎనిమిది]
[Enimidi]
[ಎಂಟು]
+


-
9
[తొమ్మిది]
[Tom'midi]
9
[తొమ్మిది]
[Tom'midi]
9
[తొమ్మిది]
[Tom'midi]
[ಒಂಬತ್ತು]
+


-
10
[పది]
[Padi]
10
[పది]
[Padi]
10
[పది]
[Padi]
[ಹತ್ತು]
+


-
1
[ఒకటి]
[Okaṭi]
[ಒಂದು]
[Ondu]


-
2
[రెండు]
[Reṇḍu]
[ಎರಡು]
[eraḍu]


-
3
[మూడు]
[Mūḍu]
[ಮೂರು]
[Mūru]


-
4
[నాలుగు]
[Nālugu]
[ನಾಲ್ಕು]
[Nālku]


-
5
[ఐదు]
[Aidu]
[ಐದು]
[Aidu]


-
6
[ఆరు]
[Āru]
[ಆರು]
[Āru]


-
7
[ఏడు]
[Ēḍu]
[ಏಳು]
[Ēḷu]


-
8
[ఎనిమిది]
[Enimidi]
[ಎಂಟು]
[Eṇṭu]


-
9
[తొమ్మిది]
[Tom'midi]
[ಒಂಬತ್ತು]
[Ombattu]


-
10
[పది]
[Padi]
[ಹತ್ತು]
[Hattu]